Dziennik resortowy

Dz.Urz.MKiDN.2013.15

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 9 kwietnia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany nazwy Muzeum Łazienki Królewskie - Zespół Pałacowo-Ogrodowy i nadania statutu

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987) oraz art. 11 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 57 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie zmiany nazwy Muzeum Łazienki Królewskie - Zespół Pałacowo-Ogrodowy i nadania statutu (Dz. Urz. MKiDN Nr 8, poz. 76) w załączniku, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, zwane dalej "Muzeum", działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987), zwanej dalej "ustawą o muzeach", ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zwanej dalej "ustawą", oraz niniejszego Statutu.";

2) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dyrektor Muzeum zarządza działalnością Muzeum przy pomocy trzech zastępców dyrektora.";

3) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków w liczbie 11 osób powołuje i odwołuje Minister w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie o muzeach.";

4) § 17 otrzymuje brzmienie:

"§ 17. 1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansowana zasadach określonych w ustawie.

2. Źródłami finansowania działalności Muzeum są:

1) dotacje podmiotowe i celowe;

2) przychody z prowadzonej działalności;

3) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

3. Uzyskane przychody Muzeum przeznacza na pokrycie kosztów działalności statutowej.".

§  2. Pierwsza kadencja członków Rady Muzeum powołanych na podstawie § 13 ust. 1 statutu Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, w brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 3 niniejszego zarządzenia, wygasa z dniem upływu kadencji członków Rady Muzeum, o których mowa w § 3 zarządzenia Nr 57 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie zmiany nazwy Muzeum Łazienki Królewskie - Zespół Pałacowo-Ogrodowy i nadania statutu (Dz. Urz. MKiDN Nr 8, poz. 76).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).