Zm.: zarządzenie w sprawie zatwierdzenia statutu Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2014.40

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 11 lipca 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia statutu Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 28/2011 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (Dz. U. MNiSW Nr 2, poz. 32) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 5 otrzymuje brzmienie:

"Instytut używa okrągłej pieczęci z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i z napisem w otoku "Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa" lub stempla z napisem "Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa instytut badawczy".";

2)
§ 7 otrzymuje brzmienie:

"Do podstawowej działalności Instytutu, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), należy prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z) oraz w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 70.20.Z).".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).