Zm.: zarządzenie w sprawie zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSW.1993.6.105

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 1993 r.

ZARZĄDZENIE Nr 111
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 31 sierpnia 1993 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.

Na podstawie art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 180, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461 oraz z 1992 r. Nr 54, poz. 254) zarządza się, co następuje:
§  1.
Załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia nr 79/90 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 1990 r. w sprawie zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa, zmienionego zarządzeniami: nr 123 z dnia 27 grudnia 1990 r., nr 3 z dnia 17 stycznia 1992 r. i nr 94 z dnia 5 października 1992 r., otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 września 1993 roku.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

TABELA

zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa

Lp.Nazwa stanowiskaStopień etatowyGrupa uposażenia zasadniczego
1234
1.Dyrektor Zarządugen. bryg.01
2.Dyrektor Biura (równorzędny)

Doradca Szefa UOP - Kierownik Zespołu

płk02
3.Z-ca Dyrektora Zarządupłk03
4.Z-ca Dyrektora Biura (równorzędny)

Doradca Szefa UOP

płk04
5.Główny Specjalista - Kierownik Zespołu

Główny Specjalista

Komendant Ośrodka Szkolenia

Radca Prawny

płk05
6.Naczelnik Wydziału

Z-ca Komendanta Ośrodka Szkolenia

płk06
7.Komendant Ochrony

Kierownik Samodzielnej Sekcji

Z-ca Naczelnika Wydziału

płk

ppłk

ppłk

07
8.Z-ca Komendanta Ochrony

St. Specjalista

ppłk08
9.Specjalista

Kierownik Sekcji

ppłk09
10.Oficer Dyżurny

St. Inspektor

ppłk10
11.Inspektor

Pomocnik Oficera Dyżurnego

mjr12
12.Młodszy Inspektor

Kierownik Zmiany

Kierownik Magazynu

kpt.14
13.Starszy Wywiadowca

Dyżurny

st. chor. sztab.15
14.Starszy Technik

Wywiadowca

Starszy Wartownik

chor. sztab.16
15.Technik

St. kierowca

st. chor.

st. sierż. sztab.

18
16.Młodszy Technik

Dowódca Drużyny

Kierowca

st. chor.

st. sierż. sztab.

st. sierż. sztab.

19
17.Młodszy Kierowcast. sierż.20
18.Wartowniksierż.21
19.St. Referentst. sierż. sztab.22
20.Referentsierż. sztab.23
21.Młodszy Referentst. sierż.24

ZAŁĄCZNIK Nr 2

TABELA

zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy w Delegaturach Urzędu Ochrony Państwa
Lp.Nazwa stanowiskaStopień etatowyGrupa uposażenia zasadniczego
1234
1.Szef Delegatury Urzędu Ochrony Państwapłk02
2.Zastępca Szefa Delegatury Urzędu Ochrony Państwapłk04
3.Naczelnik Wydziału

Radca Prawny

ppłk07
4.Z-ca Naczelnika Wydziału

Kierownik Samodzielnej Sekcji

mjr08
5.Starszy Specjalistamjr10
6.Oficer Dyżurny

Kierownik Sekcji

Specjalista

kpt.11
7.Pomocnik Oficera Dyżurnego

Starszy Inspektor

kpt.13
8.Inspektor

Kierownik Zmiany

kpt.

por.

14
9.Młodszy Inspektor

Starszy Wywiadowca

por.

st. chor. sztab.

16
10.Wywiadowca

Starszy Technik

chor. sztab.17
11.Dyżurny

Starszy Wartownik

Technik

Starszy Kierowca

chor. sztab.

st. chor.

st. sierż. sztab.

18
12.Dowódca drużyny

Kierowca

st. sierż.19
13.Młodszy Technik

Młodszy Kierowca

chor.

st. sierż.

20
14.Wartowniksierż.21
15.Starszy Referentst. sierż. sztab.22
16.Referentsierż. sztab.23
17.Młodszy Referentst. sierż.24