Zm.: zarządzenie w sprawie zasad używania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych, zasad odsprzedaży używanych samochodów służbowych oraz zasad wymiany samochodów osobowych w jednostkach organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2002.1.1

Akt utracił moc
Wersja od: 24 stycznia 2001 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 24 stycznia 2001 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad używania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych, zasad odsprzedaży używanych samochodów służbowych oraz zasad wymiany samochodów osobowych w jednostkach organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Na podstawie § 6 I. ust. 2 pkt 12) i 24) Regulaminu Organizacyjnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 30 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 31 sierpnia 2000 r. zarządzam, co następuje:
§  1.
1.
W Załączniku do Zarządzenia Nr 68 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 19 grudnia 1996 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 6 z dnia 19 czerwca 1998 r. w sprawie zasad używania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych, zasad odsprzedaży używanych samochodów służbowych oraz zasad wymiany samochodów osobowych w jednostkach organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wprowadzam następujące zmiany:
1)
W części A
a)
w rozdziale I:

1) w pkt 2 w ppkt 1 skreśla się wyrazy: "oraz osoby, o których mowa w art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 89, poz. 402 z późn. zm.)",

2) w pkt 8 skreśla się ppkt 5,

3) w pkt 16 ppkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5) sprawdzenie terminowości ubezpieczenia pojazdów w zakresie OC, AC, NW i KR,

6) właściwie zabezpieczenie pojazdu i jego wyposażenia przed kradzieżą, zgodnie z warunkami ubezpieczenia autocasco."

4) w pkt 18 wyrazy: "Dyrektorowi Generalnemu KRUS" zastępuje się wyrazami: "Prezesowi KRUS",

b)
w rozdziale II:

1) w pkt 2 i pkt 6 wyrazy: "Dyrektor Generalny KRUS" zastępuje się wyrazami: "Prezes KRUS",

2) w pkt 9 skreśla się wyrazy: "oraz Dyrektorowi Generalnemu KRUS".

2)
Część B otrzymuje brzmienie:

"Samochody służbowe wycofane z użytkowania w KRUS podlegają procedurze likwidacyjnej, o której mowa w instrukcji w sprawie likwidacji środków trwałych, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 13 Prezesa KRUS z dnia 23 stycznia 1997 r.

W przypadku, gdy zatwierdzoną formą likwidacji samochodu jest sprzedaż - należy przeprowadzić ją na następujących warunkach:

1) pracownikom KRUS na podstawie decyzji Prezesa KRUS w cenie określonej przez rzeczoznawcę PZMot,

2) jeśli zakupem samochodu jest zainteresowany więcej niż jeden pracownik, należy przeprowadzić wśród pracowników przetarg ograniczony; ceną wywoławczą będzie cena określona przez rzeczoznawcę;

3) innym osobom fizycznym, prawnym lub jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej w drodze przetargów lub sprzedaży komisowej.

3)
W części C w pkt 1

1) ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Fiat 126 p. - po okresie użytkowania 4 lata i przebiegu nie mniejszym niż 80.000 km",

2) ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) pozostałe samochody osobowe - po okresie użytkowania 5 lat i przebiegu nie mniejszym niż 125.000 km z tym że, gdy okres eksploatacji przekroczył 7(siedem) lat po przebiegu nie mniejszym niż 100.000 km",

3) ppkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) samochody dostawcze, ciężarowe oraz typu "bus" - po określeniu przez rzeczoznawcę PTMot, że stopień zużycia samochodu wynosi ponad 70 %",

4) skreśla się ppkt 4.

2.
Załączniki Nr 1, 4 i 6 do załącznika do zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, otrzymują nową treść zawartą w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
3.
W załączniku Nr 3 do załącznika do zarządzenia, o którym mowa w ust. 1,
1)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Maksymalny czas pracy kierowcy (także nieetatowego) nie może przekraczać 12 godzin na dobę.",

2)
skreśla się pkt 12.
4.
W załączniku Nr 8 do załącznika do zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, w podpisie wyrazy: "Dyrektor Generalny KRUS", zastępuje się wyrazami: "Prezes KRUS lub osoba upoważniona".
§  2.
Zarządzenie oraz załączniki Nr 1, 2 i 3 wchodzą w życie z dniem podpisania.