Zm.: zarządzenie w sprawie zasad tworzenia i wysokości funduszów na nagrody i zapomogi dla żołnierzy pełniących służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSW.1994.5.58

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 grudnia 1994 r.

ZARZĄDZENIE NR 67
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 8 grudnia 1994 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad tworzenia i wysokości funduszów na nagrody i zapomogi dla żołnierzy pełniących służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 roku o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. z 1992 r. Nr 5, poz. 18) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 100 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 października 1991 r. w sprawie zasad tworzenia i wysokości funduszów na nagrody i zapomogi dla żołnierzy pełniących służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW Nr 3, poz. 90) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,
b)
dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Wysokość funduszu, o którym mowa w ust. 1 może być podwyższana przez Ministra Spraw Wewnętrznych, z niewykorzystanych środków na wynagrodzenia osobowe; dodatkowe środki zwiększają fundusz w części dotyczącej nagród uznaniowych i zapomóg".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.