Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2012.173

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 listopada 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przy zakładach karnych i aresztach śledczych

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674. z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2005 r. w sprawie zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przy zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 5, poz. 24 oraz z 2007 r., Nr 3, poz. 10) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy, do wysokości ustalonej w poniższej tabeli:

Lp.StanowiskoTygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
1.Dyrektor szkoły (centrum kształcenia ustawicznego), liczącej(ego)
3) do 8 oddziałów10
b) 9-12 oddziałów8
c) 13-16 oddziałów5
d) 17 i więcej oddziałów3
2Wicedyrektor szkoły (centrum kształcenia ustawicznego), liczącej(ego) 13 i więcej oddziałów
3.Kierownik warsztatów szkolnych (pracowni praktycznej nauki zawodu)9
2) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole, uprawnionym zgodnie z § 6 do obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, można przydzielić godziny ponadwymiarowe w wymiarze do 3 godzin tygodniowo, a w przypadku, kiedy z planu nauczania przedmiotu realizowanego przez nauczyciela wynika większa liczba godzin zajęć, w wymiarze nieprzekraczającym 5 godzin tygodniowo.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542. Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176 poz. 1238, Nr 191 poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz.1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 908.