Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZiOS.1989.4.19

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1989 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 14 marca 1989 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania wynagrodzeń ryczałtowych pracownikom zatrudnionym w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu zdrowia i opieki społecznej

Na podstawie § 10 ust. 2 uchwały Nr 15 Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1988 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu zdrowia i opieki społecznej (Monitor Polski Nr 4, poz. 40 i Nr 29, poz. 256, z 1989 r. Nr 6, poz. 59) zarządza się, co następuje:
§  1. Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 maja 1988 r. w sprawie zasad przyznawania wynagrodzeń ryczałtowych pracownikom zatrudnionym w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu zdrowia i opieki społecznej (Dz. Urz. MZiOS Nr 4, poz. 22 i Nr 7, poz. 45) otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 stycznia 1989 r.

ZAŁĄCZNIK

Tabela wynagrodzeń ryczałtowych

StanowiskoWysokość wynagrodzenia w złotych miesięcznie
Wartość produkcji i usług rocznie
do 5 mln złpowyżej 5 mln zł
Kierownik gospodarstwa pomocniczego12.000–32.00021.000–49.000
Główny księgowy gospodarstwa pomocniczego10.000–27.00017.000–41.000