Zm.: zarządzenie w sprawie zasad przydzielania pracownikom KRUS środków ochrony indywidualnej oraz higieny osobistej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2005.1.31

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2004 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 30 grudnia 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przydzielania pracownikom KRUS środków ochrony indywidualnej oraz higieny osobistej

Na podstawie art. 233 i 2376-10 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (jt. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (jt. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 14, poz. 124) zarządza się co następuje:
§  1.
W Zarządzeniu Nr 134 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 3 czerwca 1997 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego środków ochrony indywidualnej oraz higieny osobistej zmienionym Zarządzeniem Nr 25 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 18 sierpnia 1998 r. oraz Zarządzeniem Nr 33 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 25 listopada 1998 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się miesięczny ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej w sposób następujący:

1) pranie odzieży otrzymanej z Kasy wykonywane we własnym zakresie - 1,2% minimalnego wynagrodzenia ustalonego przez Ministra Gospodarki i Pracy,

2) za pranie odzieży własnej - 1,1% minimalnego wynagrodzenia ustalonego przez Ministra Gospodarki i Pracy."

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 r.