Dziennik resortowy

B.I.LP.2013.1.2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 85
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 30 listopada 2012 r.
zmieniające Zarządzenie nr 4 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie Zasad (polityki) rachunkowości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Planu Kont z komentarzem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (znak: EK-0102-1/09)

EG-021-2/12

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze zm.), § 6 i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu PGL Lasy Państwowe, w związku z art. 8 ust. 2 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§  1. Wprowadza się zmiany do Zarządzenia nr 4 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie Zasad (polityki) rachunkowości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Planu Kont z komentarzem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (znak: EK-0102-1/09) w zakresie podanym w załącznikach do niniejszego zarządzenia:
- Załączniku nr 1 - Zmiany w Zasadach (polityce) rachunkowości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2012 rok,
- Załączniku nr 2 - Zmiany w Planie kont z komentarzem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2012 rok. (Załączników nie drukujemy*) - przyp. red.).
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą do ksiąg rachunkowych za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia w 2012 roku.
______

*) Z chwilą ukazania się drukiem "Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych" wszystkie zarządzenia i decyzje Dyrektora Generalnego LP wraz z załącznikami publikowane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PGL LP: http://bip.lasy.gov.pl