Zm.: zarządzenie w sprawie zasad naliczeń etatowych w Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSW.1994.3.29

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 czerwca 1994 r.

ZARZĄDZENIE Nr 36
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 13 czerwca 1994 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad naliczeń etatowych w Straży Granicznej.

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52 i z 1994 r. Nr 53, poz. 214), zarządza się, co następuje:
§  1.
W § 2 pkt 1 zarządzenia Nr 12 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 stycznia 1992 r. w sprawie naliczeń etatowych w Straży Granicznej (Dz. Urz. Nr 1, poz. 11), zmienionego zarządzeniem Nr 80 z dnia 17 maja 1993 r., wyrazy "3,2%" zastępuje się wyrazami "3,4%".
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.