Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2012.51

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 40/12
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 27 grudnia 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu udzielania w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym zamówień, o których mowa w art. 4 pkt 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 621, 627 i 664) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 17/12 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu udzielania w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym zamówień, o których mowa w art. 4 pkt 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. Urz. CBA z 2012 r. poz. 22) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Jednostki składają do Biura Finansów CBA propozycje do projektu planu zamówień na rok następny w terminie do dnia 15 grudnia każdego roku, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do zarządzenia.";

2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1;
3) dodaje się załącznik nr 8 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ZATWIERDZAM

…………………………

Szef CBA

REALIZOWANYCH W TRYBIE ART. 4 PKT 5 USTAWY PZP

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA ...................................
Lp.Przedmiot zamówieniaRodzaj zamówieniaProponowany tryb zamówienia (negocjacje, zamówienie z wolnej ręki)Szacunkowa wartość zamówienia netto i bruttoPlanowany termin złożenia wniosku o wszczęcie postępowaniaPozycja w planie budżetowymUwagiStan
SUMA WSZYSTKICH ZAMÓWIEŃ REALIZOWANYCH W TRYBIE ART. 4 PKT 5 USTAWY PZP WYNOSI - ......... ZŁ NETTO, ............ ZŁ BRUTTO

……………………………………………….

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych BF

……………………………………………….

Naczelnik Wydziału Budżetu i Zamówień Publicznych BF

……………………………………………….

Dyrektor Biura Finansów CBA

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

PROPOZYCJA DO PLANU ZAMÓWIEŃ

REALIZOWANYCH W TYBIE ART. 4 PKT 5 USTAWY PZP
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA (ZAMAWIAJĄCA) ...................................
Lp.Przedmiot zamówieniaRodzaj zamówieniaProponowany tryb zamówienia (negocjacje, zamówienie z wolnej ręki)Szacunkowa wartość zamówienia netto i bruttoPlanowany termin złożenia wniosku o wszczęcie postępowaniaPlanowany termin zawarcia umowyPozycja w planie budżetowymUwagi
SUMA WSZYSTKICH ZAMÓWIEŃ REALIZOWANYCH W TRYBIE ART. 4 PKT 5 USTAWY PZP WYNOSI - ........... ZŁ NETTO, .......... ZŁ BRUTTO

Wykonał …………………………………… …………………………………….

(imię i nazwisko, numer telefonu) (data i podpis kierownika jednostki,

której zamówienie dotyczy)