Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZiOS.1989.5.22

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1989 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 24 marca 1989 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu i charakteru działalności leczniczej, profilaktycznej i diagnostycznej prowadzonej przez akademie medyczne oraz zasad wynagradzania za tę działalność

Na podstawie art. 147 ustawy z dnia 4 maja 1982 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1985 r. Nr 42, poz. 201 i z 1987 r. Nr 22, poz. 128) zarządza się, co następuje:
§  1. Załącznik nr 1 do zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 października 1982 r. w sprawie zakresu i charakteru działalności leczniczej, profilaktycznej i diagnostycznej prowadzonej przez akademie medyczne oraz zasad wynagradzania za tę działalność (Dz. Urz. MZiOS Nr 11, poz. 54, z 1983 r. Nr 9, poz. 46, z 1985 r. Nr 2, poz. 6, z 1986 r. Nr 12, poz. 61, z 1987 r. Nr 10, poz. 66 i Nr 12, poz. 74 i z 1988 r. Nr 5, poz. 31, Nr 6, poz. 39, i Nr 7, poz. 48) otrzymuje brzmienie:

"Załącznik nr 1 do zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 października 1982 r.

Stawki miesięczne wynagrodzenia nauczycieli akademickich za działalność leczniczą, profilaktyczną i diagnostyczną

Nauczyciel akademicki zajmujący stanowiskoWynagrodzenie miesięcznie
ordynatora1)20.000–30.000
zastępcy ordynatora2)18.000–28.000
starszego asystenta3)16.000–26.000
asystenta4)15.000–25.000
młodszego asystenta5)14.000–24.000

1) – otrzymuje kierownik kliniki (zakładu),

2) – może otrzymać tylko jeden nauczyciel akademicki w klinice (zakładzie),

3) – otrzymują nauczyciele akademiccy ze specjalizacją II stopnia, zgodną z wykonywaną działalnością,

4) – otrzymują nauczyciele akademiccy ze specjalizacją I stopnia zgodną z wykonywaną działalnością,

5) – otrzymują nauczyciele akademiccy bez specjalizacji.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1989 roku.