Zm.: zarządzenie w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników urzędów górniczych. - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników urzędów górniczych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2013.19

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 11 czerwca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników urzędów górniczych

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.1)) oraz art. 3 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592, 908 i 1456) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 53 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników urzędów górniczych (Dz. Urz. WUG Nr 24, poz. 129, z 2011 r. Nr 2, poz. 19 oraz z 2012 r. poz. 65 i 88) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 13 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) zakup paczek świąteczno-noworocznych, bonów, talonów lub innych znaków, uprawniających do ich wymiany na towary, dla dzieci pracowników, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 15 rok życia.";

2)
w § 14 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) dzieciom pracowników, niewymienionym w pkt 2, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 25 rok życia - raz w roku, po przedstawieniu aktualnych zaświadczeń o kontynuowaniu nauki i oświadczeniu pracownika, że dzieci nie pracują zawodowo.";

3)
po § 30 dodaje się § 30a w brzmieniu:

"§ 30a. W sprawach dotyczących świadczeń, nieuregulowanych Regulaminem, rozstrzygnięcia są podejmowane przez Dyrektora Generalnego WUG, po zasięgnięciu opinii Komisji Socjalnej.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1080 i Nr 128, poz. 1405, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 63, poz. 590 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407, z 2008 r. Nr 90, poz. 562 oraz z 2011 r. Nr 244, poz. 1454.