Zm.: zarządzenie w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników urzędów górniczych. - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników urzędów górniczych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2012.65

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 lutego 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 28 lutego 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników urzędów górniczych

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.1)) oraz art. 3 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592 i 908) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 53 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników urzędów górniczych (Dz. Urz. WUG Nr 24, poz. 129 oraz z 2011 r. Nr 2, poz. 19) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników urzędów górniczych, zwany dalej "Funduszem", jest tworzony przez Wyższy Urząd Górniczy z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych w Wyższym Urzędzie Górniczym, okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym, zwanych dalej "jednostkami", ustalonej w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 349).";

2)
w załączniku do zarządzenia:
a)
w § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) pracownicy Wyższego Urzędu Górniczego, okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, zwanych dalej "jednostkami", nieprzebywający na urlopach bezpłatnych, bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy, zwani dalej "pracownikami";",

b)
w § 13 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) zakup paczek świąteczno-noworocznych, bonów, talonów lub innych znaków, uprawniających do ich wymiany na towary, dla dzieci pracowników, w wieku do ukończenia 15 roku życia.",

c)
w § 14:
w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) złożenie przez pracownika, emeryta lub rencistę oświadczenia o średnim miesięcznym dochodzie brutto, przypadającym na 1 członka jego rodziny w ostatnim kwartale roku poprzedzającego dzień złożenia wniosku, obliczonym według zasad określonych w ust. 3 i 4, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, oraz",

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przez średni miesięczny dochód brutto, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, rozumie się sumę miesięcznych dochodów brutto w okresie, o którym mowa w tym przepisie, wszystkich wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe członków rodziny, podzieloną przez liczbę tych osób oraz liczbę 3.",

w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia oraz pkt 1 otrzymują brzmienie:

"4. Miesięczny dochód brutto, o którym mowa w ust. 3, obejmuje:

1) miesięczny zarobek brutto, pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne;",

ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Jeżeli pracownik, emeryt lub rencista, składając oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie osiągał dochodu w ostatnim kwartale roku poprzedzającego dzień złożenia wniosku, składa oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie brutto przypadającym na 1 członka jego rodziny w ostatnich 3 miesiącach kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku, obliczonym według zasad określonych w ust. 3 i 4.",

d)
w § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Zakup paczek świąteczno-noworocznych, bonów, talonów lub innych znaków, uprawniających do ich wymiany na towary, jest dokumentowany fakturami VAT.",

e)
w § 18 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) zaświadczenia lekarskiego o długotrwałym leczeniu lub kopii druku ZUS ZLA o niezdolności do pracy przez okres co najmniej 42 dni kalendarzowych;",

f)
w § 22:
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Pożyczka mieszkaniowa jest udzielana pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony, nie częściej niż raz na 3 lata.",

ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:

"7. Pożyczka mieszkaniowa jest oprocentowana w wysokości 2 % w stosunku rocznym; kwotę odsetek od udzielonej pożyczki mieszkaniowej oblicza się według wzoru:

O=Px(S/100)x[(M+1)/24]

gdzie:

O - oznacza kwotę odsetek,

P - oznacza kwotę pożyczki,

S - oznacza wysokość stopy oprocentowania pożyczki w stosunku rocznym,

M - oznacza liczbę rat spłaty pożyczki.

8. Pożyczka mieszkaniowa oraz odsetki podlegają spłacie w całości, w okresie nie dłuższym niż 3 lata; spłatę pożyczki mieszkaniowej oraz odsetek rozpoczyna się w terminie 1 miesiąca od dnia jej udzielenia. Pożyczka mieszkaniowa oraz odsetki są spłacane w ratach stanowiących iloraz sumy kwoty pożyczki i kwoty odsetek oraz liczby rat spłaty pożyczki; wysokość:

1) pierwszej raty uwzględnia dokonane zaokrąglenia, o których mowa w pkt 2, przy założeniu, że suma spłacanych rat jest równa sumie kwoty pożyczki i kwoty odsetek;

2) drugiej i kolejnych rat zaokrągla się w górę do pełnych złotych; raty te są równe.",

g)
w § 24 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, składa się w języku polskim lub razem z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.";

3)
załączniki nr 1, nr 8, nr 10 oraz nr 11 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników urzędów górniczych otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-4 do niniejszego zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1080 i Nr 128, poz. 1405, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 63, poz. 590 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407, z 2008 r. Nr 90, poz. 562 oraz z 2011 r. Nr 244, poz. 1454.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

OŚWIADCZENIE

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

....................................................................

(adres zamieszkania)

....................................................................

(miejsce pracy)

o dochodach członków rodziny osoby ubiegającej się o przyznanie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ........ roku

Oświadczam, że w ostatnim kwartale roku poprzedzającego:

1) łącznie ze mną wspólnie zamieszkiwało i prowadziło wspólne gospodarstwo domowe ............................. członków rodziny;

2) wysokość średniego miesięcznego dochodu brutto* przypadająca na jednego wspólnie zamieszkującego i prowadzącego wspólne gospodarstwo domowe członka rodziny przekraczała / nie przekraczała ** ......... zł (.......................................................).

(słownie)

Potwierdzam prawdziwość danych własnoręcznym podpisem i jestem świadom odpowiedzialności karnej, że za składanie fałszywych zeznań, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

......................................................................... ....................................................

(miejscowość, data)

* Miesięczny dochód brutto obejmuje:

1) miesięczny zarobek brutto, pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne;

2) emerytury albo renty, zasiłki z ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem zasiłków rodzinnych oraz dodatków z tytułu zaliczenia do I grupy inwalidztwa i dodatku pielęgnacyjnego oraz świadczeń chorobowych;

3) dochody z gospodarstwa rolnego, ustalone do wymiaru podatku rolnego;

4) dochody z innych niż określone w pkt 3 rodzajów działalności gospodarczej, potwierdzone przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego;

5) stypendia;

6) zasiłki wychowawcze;

7) alimenty;

8) zasiłki dla bezrobotnych.

Jeżeli pracownik, emeryt lub rencista nie osiągał dochodu w ostatnim kwartale roku poprzedzającego dzień złożenia wniosku, składa oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie brutto przypadającym na 1 członka jego rodziny w ostatnich 3 miesiącach kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku.

** Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

TABELA

PROCENTOWEJ WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA: BEZZWROTNEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO LUB BONU TOWAROWEGO, Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

NA ...... ROK

GrupaŚredni miesięczny dochód brutto na 1 osobę za IV kwartał ub.r.Procentowa wysokość świadczenia
Ido 2.500,00 zł100 %
IIpowyżej 2.500,00 zł80 %

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Wniosek

(imię i nazwisko składającego wniosek, (data złożenia wniosku)

drukowanymi literami)

.......................................................................................

(adres zamieszkania: miejscowość, kod pocztowy, ulica)

.......................................................................................

(miejsce pracy)

.......................................................................................

(nr dowodu osobistego i organ wydający)

Wyższy Urząd Górniczy

o udzielenie pożyczki mieszkaniowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Wniosek dotyczy udzielenia pożyczki na:*

1) remont mieszkania lub domu jednorodzinnego;

2) modernizację mieszkania lub domu jednorodzinnego.

Uzasadnienie: .......................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Oświadczam, że:

1) ostatnią ratę poprzedniej pożyczki spłaciłam/em w ....................................;*

2) do spłaty pozostało (-a, -y) mi ............... rat (-a, -y).*

Udzieloną pożyczkę proszę przekazać na konto ........................................................

..............................................................

(podpis wnioskodawcy)

Sprawdzono pod względem formalnym:

.................................................................................

(podpis pracownika Biura Budżetowo-Finansowego)

* niepotrzebne skreślić

Opinia Komisji Socjalnej:

Komisja Socjalna proponuje:

1) udzielić Pani/Panu ............................................................................ pożyczki w wysokości

........................................ złotych na ................................ Pożyczka powinna być spłacona

w ciągu ...... lat w ........ ratach. Rozpoczęcie spłaty pożyczki nastąpi od miesiąca .............;

2) odmówić udzielenia Pani/Panu ...................................... pożyczki na ..................................

z powodu ............................................................................................................................. .

Katowice, dnia .................... Podpisy członków Komisji

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr  4

UMOWA Nr PM/…..../20...

o pożyczkę mieszkaniową z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

zawarta w dniu ................ pomiędzy:

1) Wyższym Urzędem Górniczym, zwanym dalej "Pracodawcą", w imieniu którego działa Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego ................................................,

a

2) Panem (Panią) ........................, zamieszkałym (-łą) w .................... (kod pocztowy ..................) ulica ..................................., legitymującym (-cą) się dowodem osobistym nr ............... wydanym przez ......................................, zwanym (-ną) dalej "Pożyczkobiorcą".

§  1.
Na podstawie Uchwały Komisji Socjalnej przy Wyższym Urzędzie Górniczym z dnia ......................, protokół nr ................, Pracodawca udziela Pożyczkobiorcy ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592, z późn. zm.), pożyczki na remont / modernizację mieszkania lub domu jednorodzinnego*, oprocentowaną w wysokości 2 % w stosunku rocznym, w wysokości ..... zł + ..... zł odsetki (słownie razem: .................... zł).
§  2.
Udzielona pożyczka oraz odsetki podlegają spłacie w całości w ... ratach miesięcznych. Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje od dnia ....... w miesięcznych ratach. Pierwsza rata wynosi ......... zł i jest płatna do dnia ..............., pozostałe ............. rat wynoszące ................ zł są płatne do dnia ............. każdego miesiąca.
§  3.
Pożyczkobiorca upoważnia Pracodawcę do potrącenia należnych rat pożyczki oraz odsetek, zgodnie z § 2, z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę (zasiłku chorobowego), poczynając od dnia ............................... .
§  4.
Niespłacona kwota pożyczki oraz odsetek staje się natychmiast wymagalna w przypadku:
1)
rozwiązania z Pożyczkobiorcą stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika w trybie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.);
2)
rozwiązania stosunku pracy poprzez wypowiedzenie przez Pożyczkobiorcę albo Pracodawcę.

Jeżeli rozwiązanie stosunku pracy z Pożyczkobiorcą nastąpi z innych przyczyn, Pracodawca jest uprawniony do ustalenia nowego trybu, sposobu i terminów spłaty pożyczki mieszkaniowej, z ewentualnym ograniczeniem liczby rat i czasu spłacania należności.

§  5.
Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§  6.
W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się postanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników urzędów górniczych oraz przepisy prawa cywilnego.
§  7.
Pożyczkobiorca oświadcza, że znane są mu postanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników urzędów górniczych i Umowy, którą zawiera.
§  8.
Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 otrzymuje Pracodawca, a 1 Pożyczkobiorca.

* niepotrzebne skreślić

POŻYCZKOBIORCA PRACODAWCA

............................................ .....................................................

Poręczenie spłaty:

W przypadku nieuregulowania należności we właściwym terminie przez Pożyczkobiorcę, wyrażamy zgodę - jako poręczyciele - na pokrycie niespłaconej kwoty pożyczki oraz odsetek z naszych wynagrodzeń za pracę:

1. Pan (Pani) .............................. 2. Pan (Pani) ............................

zamieszkały (a) .............................. zamieszkały (a) ............................

dowód osobisty .............................. dowód osobisty ............................

wydany przez .............................. wydany przez ............................

................................................. .....................................

(data i podpis) (data i podpis)

Uzgodniono w dniu: 28 lutego 2012 r.