Dziennik resortowy

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.17

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 grudnia 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 82
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 14 grudnia 2006 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Wigierskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 107 Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zadań ochronnych dla Wigierskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Śród. i GIOŚ z 2006 r. Nr 2, poz. 64) w załączniku nr 2 do zarządzenia w pkt I "Sposoby ochrony na obszarach ochrony ścisłej:", dodaje się lit. D w brzmieniu:

D. W ekosystemach wodnych

Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
Restytucja zagrożonego gatunku - siei, zarybianie1.000 sztuk narybku jesiennego2)192 a (Jezioro Białe Wigierskie)
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922).