Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2013.57

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 47
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 5 września 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 poz. 627, 628 i 842) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 84 Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2011 r. (Dz. Urz. Min. Środ. i GIOŚ Nr 4, poz. 80) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 2 w pkt II "Działania ochronne na obszarach ochrony czynnej":
a) lit. A. "W ekosystemach leśnych" otrzymuje brzmienie:

"A. W ekosystemach leśnych

Lp.Rodzaj zadań

ochronnych

RozmiarLokalizacja1)
1Odnowienia pod osłoną drzewostanówSadzenie drzew i krzewów zgodnie z docelowymi składami gatunkowymi określonymi na podstawie przyjętej klasyfikacji fitosocjologicznej zespołów roślinnych i ich korelacji z potencjalnymi typami siedliskowymi lasu na powierzchni - 13,26 haOddziały - 31a, 36f, 52a, 73k, 82j, 112a, k, 168d, 174f, 181f, 185a
2Podsadzenia pod osłoną przerzedzonych drzewostanówSadzenie drzew i krzewów zgodnie z docelowymi składami gatunkowymi określonymi na podstawie przyjętej klasyfikacji fitosocjologicznej zespołów roślinnych i ich korelacji z potencjalnymi typami siedliskowymi lasu na powierzchni - 1,00 haOddział 182c
3Dosadzanie drzew w uprawach leśnych (poprawki i uzupełnienia)Sadzenie odpowiednich gatunków drzew i krzewów w uprawach leśnych w miejsce wypadłych sadzonek na powierzchni 4,61 ha oraz na uprawach, na których potrzeba dokonania poprawek wynika z przeprowadzonej oceny udatności1. Oddziały - 2b,c,d,12j,k,15c,19 a,28j,31a,48i,57d, 75i,118Kl,127c,12 8Aa,c,155h,168b, 170h,182a.

2. Działki - 227/5, 227/6, 227/7, 264/5, 743/53 w miejscach wynikających z oceny upraw

4Pielęgnowanie uprawStwarzanie warunków do wzrostu i rozwoju upraw, poprzez wykaszanie i motyczenie chwastów na uprawach na powierzchni 310,43 ha (w jednym roku lub corocznie)1. Oddziały - 2b,c,d,8i,k,n,12j,k, 15c,28Aa,29j,30g, 31a,33d,36b,f,39f,4 3k,48i,51b,c,52a, 57d,59a,71a,b,75i, 78Aj,78Cd,82j,91C ,91Dl,92a,106f,117 k,l,118Dd,118Kl, 121,j,123Kf,126j,1 27c,128Aa,b, 135d,f,g,140g,142b ,155b,f,h,160j, 163a,164a165d,f,1 67a,168b,d,g,170h, 174f,179b,181f,18 2a,c,184a,185a, 186c,187b,192b,19 8d,199d,202t,205l,

2. Działki - 743/53, 227/5, 227/6, 227/7, 264/5

5Regulacja składu gatunkowego i struktury przestrzennej drzewostanachWycięcie drzew niepożądanych, w razie potrzeby ogławianie i obrączkowanie w uprawach i młodnikach w wieku 5-10 lat, na powierzchni 31,19 ha (czyszczenia wczesne)Oddziały - 28j,30d,118d,118Ca,182c
6Regulacja składu gatunkowego i struktury przestrzennej drzewostanachWycięcie drzew niepożądanych w młodnikach w wieku 11-20 lat, na powierzchni 36,57 ha (czyszczenia późne)Oddziały - 5d,10a,15n,o,36c,4 8c,i,51a,55c,91ax, 91Ad,91Bf,97m,11 6Aa,128Ab,186a, 189Aa,b,c,202t
7Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia drzewostanów (trzebieże wczesne)Wycinanie drzew mających niekorzystny wpływ na prawidłowy rozwój drzewostanu na powierzchni 3,88 ha, w drzewostanach w wieku 21-40 latOddziały - 130d, 203k, 203n
8Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia drzewostanów (trzebieże późne)Wycinanie drzew mających niekorzystny wpływ na prawidłowy rozwój drzewostanu na powierzchni 327,61 ha, w drzewostanach powyżej 40 latOddziały -

5k,11d,f,16a,d, 17f, g,19a,c, f, 21d, f, 31c,36f,37b,43a,j,4 4k,46a,b,48g, 69f,h,73h,74i,78l, m,78Ch,78Ci,79g, 87d,f,i,89g,90b,c,9 1l,p,s,91Ak,91Al, 91Bb, 91Co, 93a, b, 97k, n, 110g, 111f, 112a, k, 113a, 117b, 119d, 136i, 151a, c, 151d, g, j, l, 152c, d, 152g, h, 160d, f, g, h, 162a, 166h, 174d, 176a, b, 177b, d, f, 178a, b, c, d, 181c, 182c, 192r, s, 193a, b, c, g, 199a, b, 202i, r, 203j, l, 204a, b, c, d, f, g, h, 205a, b, c, d, f, h, i, j, k, m, 206b,208a, c, d, f, i

9Przebudowa drzewostanówPrzebudowa drzewostanów mająca na celu zmianę gatunkową składu drzewostanu stosownie do siedliska, zmianę struktury biologicznej drzewostanu na powierzchni 10,38 haOddziały -

19b,73k,168d, 177g, 185f, 189a

10Utrzymanie stanu sanitarnego drzewostanów Usunięcie z drzewostanu wywrotów i złomów, drzew opanowanych przez kambio- i ksylofagi oraz grzyby patogeniczne, które poprzez masowe występowanie zwiększają zagrożenie dla całego drzewostanu, powodując jego gwałtowny rozpad (według potrzeb), zabieg nie dotyczy drzew z dziuplami, leżących i stojących drzew obumarłych - stanowiących drewno martwe/posusz ekologicznyW miejscach faktycznego zagrożenia ustalonych na podstawie obserwacji terenowych
11Usuwanie gatunków obcychMechaniczne usuwanie gatunków obcych dla flory krajowej z podsadzeniem gatunków stanowiących dla nich konkurencję (według potrzeb)Oddziały - 28j,30d, 118d,118Ca,182c,5 d,10a,15n,o,36c,48 c,i,51a,55c,91ax,91 Ad,91Bf,97m,116 Aa,128Ab,186a, 89Aa,b,c,202t, 73k, 19b,130d,203k,203 n, 5k,11d,f,16a,d, 17f, g,19a,c, f, 21d, f, 31c,36f,37b,43a,j 44k,46a,b,48g, 69f,h,73h,74i,78l, m,78Ch,78Ci,79g, 87d,f,i,89g,90b,c,9 1l,p,s,91Ak,91Al, 91Bb, 91Co, 93a, b, 97k, n, 110g, 111f, 112a, k, 113a, 117b, 119d, 136i, 151a, c, 151d, g, j, l, 152c, d, 152g, h, 160d, f, g, h, 162a, 166h, 168d, 174d, h, 176a, b, 177b, d, f, g 178a, b, c, d, 181c, 182c, 185f, 192r, s, 193a, b, c, g, 199a, b, 202i, r, 203j, l, 04a, b, c, d, f, g, h, 205a, b, c, d, f, h, i, j, k, m, 206b, 208a,c,d, f, i ,19b,73k,168d, 177g, 185f, 189a
12Likwidacja zagrożenia dla drzewostanów spowodowanego przez owady1. Prognozowanie występowania owadów zagrażających drzewostanom - około 160 prób.

2. Wyszukiwanie drzew zasiedlonych przez kambiofagi.

3. Korowanie surowca drzewnego, rozdrabnianie gałęzi i resztek po wyróbce drewna (według potrzeb).

4. Wykładanie pułapek feromonowych - około 120 sztuk.

5. Wykonanie cięć przygodnych i sanitarnych (według potrzeb)

W miejscach faktycznego zagrożenia ustalonych na podstawie obserwacji terenowych
13Likwidacja zagrożeń drzewostanów ze strony grzybów pasożytniczychUsuwanie drzew opanowanych, zagrażających trwałości drzewostanów (według potrzeb)W miejscach faktycznego zagrożenia ustalonych na podstawie obserwacji terenowych
14Przeciwdziałanie szkodom powodowanym w drzewostanach przez jelenie i sarnyWykonanie nowych ogrodzeń upraw leśnych, powierzchnia grodzenia około 43 ha przed zwierzętamiOddział - 36f, 73k, 78Aj, 78Cd, 82j, 92a, 112k, 121j, 127c, 128Aa, 155h, 168d,174f, 181f, 182c, 185a
Naprawa ogrodzeń istniejących do 40 kmIstniejące ogrodzenia
Indywidualne mechaniczne zabezpieczenieOddział - 71a,b,
sadzonek około 10 ha

(w jednym roku lub corocznie)

73k, 75h, 82a, 112a, 160j
Zabezpieczenie sadzonek środkami

odstraszającymi oraz wełną owczą około 16ha (w jednym roku lub corocznie)

Oddział - 2b,c, 15c, 28j, 57d
15Ochrona przeciwpożarowa1. Konserwacja pasów przeciwpożarowych

(mineralizacja) - na długości około 32 km (w jednym roku lub corocznie)

2. Konserwacja punktów czerpania wody (3 punkty) - corocznie.

3. Utrzymanie przejezdności dróg pożarowych.

4. Oczyszczanie terenów przyległych do dróg publicznych i szlaków turystycznych z materiałów łatwopalnych i pozostałości po wyróbce drewna na powierzchni około 79 ha (w jednym roku lub corocznie).

5. Usuwanie drzew i krzewów pod liniami energetycznymi.

6. Naprawa i wymiana tablic informujących o zagrożeniach pożarowych oraz oznakowanie dróg pożarowych.

7. Ustawienie tablic o zakazie wstępu do lasu według potrzeb wynikających ze stanu zagrożenia pożarowego

Teren Parku w strefie ochrony czynnej
Budowa nowych i naprawa starych rogatek, w celu ograniczenia możliwości wjazdu pojazdów do lasu - około 106 sztuk (w jednym roku lub corocznie)Oddziały - 5s, 5Ba,b,c,d,f, 5Af,g,i,k,j,8a,b,m,o,l, 9k,p,s, 88, 89, 151, 153, 156, 162, 163
Modernizacja dróg umożliwiająca dojazd wozów straży pożarnej do siedlisk Natura 2000Teren całego Parku
Modernizacja dwóch stanowisk czerpania wodyOddziały - 1l, 166c,d"
b) lit. C "Inne, według specyfiki Parku" otrzymuje brzmienie:

"C. Inne, według specyfikacji Parku:

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1Konserwacja leśnych mogił z okresu Wiosny Ludów i II Wojny ŚwiatowejZadanie realizowane przez Park, według potrzebOddziały - 69,75, 185
2Budowa i remont urządzeń turystycznychCoroczna naprawa, konserwacja i budowa infrastruktury turystycznej (około 240 obiektów), w tym:

1) wiat,

2) zadaszeń,

3) ławostołów,

4) ławek,

5) punktów widokowych,

6) ogrodzeń,

7) oznakowań,

8) drogowskazów na węzłach komunikacyjnych,

9) tablic edukacyjno- informacyjnych,

10) odbudowa "schodów wojewody"

Szlaki turystyczne i obiekty zlokalizowane przy szlakach turystycznych, polach wypoczynkowych i parkingach na terenie całego Parku
3Odtworzenie siedliska priorytetowego - muraw napiaskowych na terenie Ozu BudzyńskiegoUsuwanie roślinności niepożądanej (drzewiastej i krzewiastej) w tym gatunków obcych inwazyjnych z powierzchni 1,7 haOddział 91Ds
4Zarządzanie Planem Ochrony Parku i informacją przyrodnicząBudowa wewnętrznej sieci informatycznej (światłowodowej i radiowej) wraz z przyłączem zewnętrznymTeren Parku wraz z siedzibą Dyrekcji Parku"
2) w załączniku nr 3 w pkt II "Obszar ochrony krajobrazowej", w lit. B "Ochrona gatunków zwierząt", dodaje się lp. 4 w brzemieniu:
"4DanielMonitoring występowania gatunku obcego, introdukowanego przez obwody łowieckie graniczące z ParkiemOdstrzały redukcyjne zwierząt na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie, zgodnie z planem redukcji"
3) w załączniku nr 5 lit. C "Miejsca udostępniane w celach rekreacyjnych" otrzymuje brzmienie:

"C. Miejsca udostępniane w celach rekreacyjnych

Lp.Miejsca udostępnianeMaksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
1Stacja turystyczna z polem biwakowym w Wypalankach, oddział 166 d, f100
2Jezioro Łódzko - Dymaczewskie, oddział 135Aa, b510
3Jezioro Witobelskie, oddział 193A80
4.Jezioro Wielkowiejskie, oddział 122K l510
5Jezioro Chomęcicko-Rosnowskie, oddział 166Aa120
6Jezioro Jarosławieckie oddział 107f300"
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).