Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Magurskiego Parku Narodowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.1.7

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 50
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 25 lipca 2005r.
zmieniające zarządzenie Ministra Środowiska w sprawie zadań ochronnych dla Magurskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 52 Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie zadań ochronnych dla Magurskiego Parku Narodowego wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 2 do zarządzenia w punkcie "II. Sposoby ochrony czynnej na obszarach objętych ochroną czynną" w tabeli "A. W ekosystemach leśnych" lp. 9 otrzymuje brzmienie:
9.Porządkowanie powierzchni pod odnowienia sztuczne, które będą realizowane:

- w 2005 r.

8,75 ha Obręb Ochronny Krempna: 166a, 170d, 191j.

Obręb Ochronny Nowy Żmigród: 5g, 35a, 63a, 66c, 70b, 143a, 164c, 164f.

Obręb Ochronny Krempna: 62c, 93b, 176a.
- w 2006 r.13haObręb Ochronny Nowy Żmigród: 63a, 69a, 70b, 143a, 164f.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).