Dziennik resortowy

Dz.Urz.MŚ.2013.26

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 19 marca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Drawieńskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 72 Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zadań ochronnych dla Drawieńskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Środ. z 2013 r. poz. 6), w załączniku nr 5, pkt IV "Miejsca udostępniane w celach rekreacyjnych" otrzymuje brzmienie:

"IV. Miejsca udostępniane w celach rekreacyjnych

Lp.Miejsce udostępnianeMaksymalna liczba osób mogących jednocześnie przebywać w danym miejscu
1Pomosty przy jeziorze Sitno, oddziały - 14,1520
2Pomosty przy jeziorze Ostrowieckim, oddziały - 93, 100, 108, 306, 321, 340, 35550
3Rzeka Drawa w oddziałach - 110, 112, 114, 116, 118, 119, 121, 122, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 143, 149, 148, 147, 146, 151, 159, 171, 185, 192, 191, 204, 216, 215, 214, 243, 269, 292, 293, 313, 328, 327, 329, 345, 360, 370 - do mostu20
4Plaża nad jeziorem Ostrowieckim, oddział 355bBez ograniczeń
5Pokoje gościnne Parku, oddziały - 110, 368, 318, 7831
6Budynek Przystani Drawnik, oddział 11260"
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 985 oraz z 2013 r. poz. 7, 73 i 165.