Zm.: zarządzenie w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2002 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiKBN.2002.9.43

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 września 2002 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2002
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 10 września 2002 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2002 r.

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) i § 80 ust. 2 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę (Dz. U. Nr 146, poz. 1642) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 1/2002 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 stycznia 2002 r. w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2002 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 1, poz. 1 i Nr 8, poz. 35) wprowadza się następujące zmiany w § 2:
1)
w pkt 3 lit. a) wyrazy "23.500.000 zł" zastępuje się wyrazami "24.270.000 zł",
2)
w pkt 3 lit. b) wyrazy "10.950.000 zł" zastępuje się wyrazami "10.180.000 zł".
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.