Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.1989.2.16

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 kwietnia 1989 r.

ZARZĄDZENIE NR 21
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 4 kwietnia 1989 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w szkołach podstawowych i liceach ogólnokształcących zmienionych planów nauczania oraz zmian w planach nauczania w szkołach zawodowych.

Na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz. U. Nr 32, poz. 160, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1972 r. Nr 16, poz. 114, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1984 r. Nr 49, poz. 253)
zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 17 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 kwietnia 1988 r. w sprawie wprowadzenia w szkołach podstawowych i liceach ogólnokształcących zmienionych planów nauczania oraz zmian w planach nauczania w szkołach zawodowych (Dz. Urz. MEN Nr 4, poz. 23) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4:
a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,
b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W szkołach ogólnokształcących i zawodowych mogą być stosowane indywidualne plany nauczania odmienne od określonych w zał. 1-3, po zatwierdzeniu przez Ministra Edukacji Narodowej. Z wnioskiem o wprowadzenie w szkole indywidualnego planu nauczania może wystąpić kurator oświaty i wychowania lub - drogą służbową - rada pedagogiczna, dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii wojewódzkiego ośrodka metodycznego".

2) w załączniku Nr 1:
a) w tabeli Nr 1, lp. 20 otrzymuje brzmienie:
Lp.PrzedmiotyKlasaRazem godz. nauczycielaOddział przedszkolny
IIIIIIIVVVIVIIVIII
20Nadobowiązkowo Język zachodnioeuropejski (do wyboru)***-----2226
b) w tabeli Nr 2, lp. 20 otrzymuje brzmienie:
Lp.PrzedmiotyKlasaRazem godz. nauczycielaOddział przedszkolny
III+IIIIV+VVI+VIIVIII
20Nadobowiązkowo Język zachodnioeuropejski (do wyboru)***---224
c) w tabeli Nr 3, lp. 20 otrzymuje brzmienie:
Lp.PrzedmiotyKlasaRazem godz. nauczycielaOddział przedszkolny
I+IIIII+IVV+VIVII+VIII
20Nadobowiązkowo Język zachodnioeuropejski (do wyboru)***---(2)24
d) w przypisach do tabel Nr 1-3 dodaje się przypis w brzmieniu: "**** Język zachodnioeuropejski może być uznany za przedmiot obowiązkowy dla uczniów danego oddziału (grupy) klas VI-VIII, na podstawie decyzji organu bezpośrednio nadzorującego szkołę - na wniosek dyrektora szkoły i zależnie od możliwości kadrowych i finansowych".
3) w załączniku Nr 2, w tabelach Nr 1-6 w lp. 2 i 3 wprowadza się przypis (w tabeli Nr 1 oznaczony "3/", w tabelach Nr 2-6 oznaczony "2/") w brzmieniu:

"W miarę możliwości kadrowych szkół, uczniowie mogą wybrać dwa języki obce nowożytne spośród objętych planem nauczania i realizowanych w szkole według obowiązujących programów. W przypadku wyboru dwóch języków zachodnioeuropejskich liczba obowiązkowych zajęć lekcyjnych ucznia wzrasta o 1 godz. w stosunku do ogólnej liczby godzin wykazanej w tabeli. Zasada powyższa obowiązuje od r. szk. 1989/90 w kl. I, a w latach następnych również sukcesywnie w klasach wyższych liceów ogólnokształcących województw: konińskiego, krakowskiego, łódzkiego, olsztyńskiego, poznańskiego, przemyskiego, szczecińskiego, stołecznego warszawskiego, wrocławskiego".

4) w załączniku Nr 3, w części B:
a) w ust. 4 po pkt 4.2. dodaje się pkt 4.3.-4.5. w brzmieniu:

"4.3. Wymiar godzin nauczania historii ustala się na 2 godziny tygodniowo w klasie I i 2 godziny w klasie II.

4.4. Wymiar godzin przysposobienia obronnego ustala się na 2 godziny w cyklu kształcenia.

4.5. Do grupy przedmiotów nadobowiązkowych wprowadza się w kl. I lub II, w wymiarze 2 godz. tygodniowo, przedmioty, uzupełniające o nazwie:

– informacja naukowa z elementami naukoznawstwa,

– propedeutyka filozofii,

– religioznawstwo,

– elementy informatyki,

do wyboru przez ucznia jeden przedmiot w roku",

b) w ust. 5, po pkt 5.2. dodaje się pkt 5.3. w brzmieniu:

"5.3. Skreśla się przedmiot przysposobienie obronne (poprzednio obrona cywilna)".

§  2. W zarządzeniu Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 16 lutego 1984 r. w sprawie organizacji nauczania języków obcych w szkołach ogólnokształcących i zawodowych (Dz. Urz. MOiW Nr 3, poz. 17), w § 1 skreśla się ust. 2.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1989 r.