Zm.: Zarządzenie w sprawie wprowadzenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów na potrzeby eksploatacji kopalin.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2012.4.51

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 23
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 16 marca 2012 r.
zmieniające Zarządzenie nr 77 z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów na potrzeby eksploatacji kopalin

ZS-T-2126-2/12

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst z 2011 r. Dz. U. Nr 59, poz. 12 z późniejszymi zmianami) oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządzam, co następuje:

§  1.
Z dniem 1 stycznia 2012 r. w Zarządzeniu nr 77 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie kształtowania stawek czynszu za dzierżawę gruntów na potrzeby eksploatacji kopalin wprowadza się następujące zmiany:
1.
§ 2 otrzymuje nowe brzmienie o treści:

"Minimalna roczna stawka czynszu za dzierżawę gruntów na potrzeby eksploatacji kopalin stanowi iloczyn powierzchni wydzierżawianych gruntów, stawki opłaty eksploatacyjnej określonej dla danej kopaliny na podstawie przepisów art. 134 ust. 1 i 2 oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981), a także wskaźnika krotności stawki opłaty eksploatacyjnej określonego przez dyrektora RDLP i obliczana jest według następującego wzoru:

Se = P(m2) x Oe (zł) x Wsk

gdzie:

Se - stawka czynszu za dzierżawę gruntu na potrzeby eksploatacji,

P - powierzchnia wydzierżawionych gruntów w m2,

Oe - stawka opłaty eksploatacyjnej danej kopaliny określona na podstawie art. 134 i art. 136 ustawy Prawo geologiczne i górnicze,

Wsk - wskaźnik krotności opłaty eksploatacyjnej wyliczony dla danego rodzaju kopaliny (wg klasyfikacji kopalin określonej w załączniku do ustawy Prawo geologiczne i górnicze) na szczeblu regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

2.
§ 5 otrzymuje nowe brzmienie o treści: "Obliczone w powyższy sposób i określone w zawieranej umowie stawki roczne czynszu będą ulegać zmianie wraz ze zmianą wielkości stawek opłat eksploatacyjnych, dokonywaną na podstawie przepisów art. 134 i 136 ustawy Prawo geologiczne i górnicze".
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.