Zm.: zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku informowania przez jednostkę gospodarczą (sprzedawcę) izb skarbowych o zamiarze podwyższenia ceny umownej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1993.21.86

Akt jednorazowy
Wersja od: 3 listopada 1993 r.

ZARZĄDZENIE Nr 91
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 3 listopada 1993 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku informowania przez jednostkę gospodarczą (sprzedawcę) izb skarbowych o zamiarze podwyższenia ceny umownej.

Na podstawie art. 13 ust. 2. pkt 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442 i z 1993 r. Nr 11, poz. 50) zarządza się, co następuje:
§  1.
W § 5 w pkt 14 zarządzenia nr 72 Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1988 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku informowania przez jednostkę gospodarczą (sprzedawcę) izb skarbowych o zamiarze podwyższenia ceny umownej (Dz. Urz. Cen z 1989 r. Nr 1, poz. 2, Nr 5, poz. 29, Nr 6, poz. 37, Nr 7, poz. 41, Nr 9, poz. 50, z 1990 r. Nr 1, poz. 2, Nr 2, poz. 14, Nr 3, poz. 22, Nr 4, poz. 26, Nr 5, poz. 32, Nr 6, poz. 36, Nr 7, poz. 41, Nr 8, poz. 44 i 45, Dz. Urz. Min. Fin. z 1991 r. Nr 7, poz. 28, Nr 9, poz. 39 i 42, Nr 11, poz. 54, Nr 13, poz. 66 i 68 z 1992 r. Nr 1, poz. 1, Nr 5, poz. 20, Nr 6, poz. 26, Nr 8, poz. 36, Nr 9, poz. 45, Nr 10, poz. 52, 53 oraz 55, Nr 13, poz. 70, Nr 16, poz. 81 i z 1993 r. Nr 2, poz. 7 i poz. 9, Nr 8, poz. 36 i Nr 9, poz. 39 i Nr 17, poz. 75) wyrazy "od dnia 24 kwietnia 1993 r. do dnia 28 kwietnia 1993 r." zastępuje się wyrazami "od dnia 4 listopada 1993 r. do dnia 9 listopada 1993 r.".
§  2.
Tracą moc decyzje o odroczeniu dokonania podwyżki cen towarów wymienionych pod lp. 2-4 w załączniku nr 1 do zarządzenia, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, jeżeli wskazany w nich okres odroczenia obejmuje także okres wskazany w § 1 niniejszego zarządzenia.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.