Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1991.13.66

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 września 1991 r.

ZARZĄDZENIE Nr 45
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 26 września 1991 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku informowania przez jednostkę gospodarczą (sprzedawcę) izb skarbowych o zamiarze podwyższenia ceny umownej.

Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198) zarządza się, co następuje:
§  1. W § 5 zarządzenia nr 72 Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1988 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku informowania przez jednostkę gospodarczą (sprzedawcę) izb skarbowych o zamiarze podwyższenia ceny umownej (Dz. Urz. Cen z 1989 r. Nr 1, poz. 2, Nr 5, poz. 29, Nr 6, poz. 37, Nr 7, poz. 41, Nr 9, poz. 50 z 1990 r. Nr 1, poz. 2, Nr 2, poz. 14, Nr 3, poz. 22, Nr 4, poz. 26, Nr 5, poz. 32, Nr 6, poz. 36, Nr 7, poz. 41, Nr 8, poz. 44 i 45, Dz. Urz. Min. Fin. z 1991 r. Nr 7, poz. 28, Nr 9, poz. 39 i 42 oraz Nr 11, poz. 54) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14) towarów wymienionych pod lp. 19-21 w załączniku nr 1 do zarządzenia w okresie od dnia 27 września 1991 r. do dnia 30 września 1991 r.".

§  2. Tracą moc decyzje o odroczeniu dokonania podwyżki cen towarów wymienionych pod lp 19-21 w załączniku nr 1 do zarządzenia, wydane przed dniem wejścia w życie zarządzenia, jeżeli wskazany w nich okres odroczenia obejmuje także okres wskazany w § 1 niniejszego zarządzenia.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.