Zm.: zarządzenie w sprawie wprowadzenia nowego systemu zarządzania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2005.1.20

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 2004 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 27 sierpnia 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia nowego systemu zarządzania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 70 poz. 335 z póź. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
W regulaminie gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na cele mieszkaniowe, zwanym dalej "Regulaminem", stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 5 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 9 marca 1995 roku, zmienionego Zarządzeniem Nr 21 z dnia 30 lipca 1998 r., Zarządzeniem Nr 45 z dnia 29 grudnia 2000 r. i Zarządzeniem Nr 22 z dnia 6 czerwca 2000 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W rozdziale II "Regulaminu":

1) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"Wysokość udzielanych pożyczek wynosi:

1) 15.000 zł - na cele, o których mowa w ust. 7 pkt 1-5 i 7-9,

2) 100 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej - na cele, o których mowa w ust. 7 pkt 6.

Kwota udzielanych pożyczek, o których mowa powyżej może być ustalana na każdy rok odrębnie i ogłaszana w corocznym komunikacie.",

2)
ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"Pożyczki, o których mowa w ust. 7 podlegają 2% oprocentowaniu w stosunku rocznym - oprocentowanie to nalicza się od momentu rozpoczęcia spłaty pożyczki."

3)
w ust. 10 po kropce dodaje się:

"Pracownik może być poręczycielem nie więcej niż dla 2 osób, które ubiegają się o pożyczkę z Funduszu. W razie zaprzestania spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę zobowiązanie spłaty przenosi się na solidarnie odpowiedzialnych poręczycieli."

§  2.
Wzory druków, stanowiące załączniki 1-5 do regulaminu otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 września 2004 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

Wzór Nr 1

...................... ........... Dyrektor Biura Kadr,

(imię i nazwisko) nr akt osob. Szkolenia i Informacji

................... C/KRUS Warszawa

....................

(adres zamieszkania)

O/R KRUS

w .....................

(miejsce zatrudnienia)

WNIOSEK

o przyznanie pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Proszę o przyznanie pożyczki z zakładowego funduszu

świadczeń socjalnych w kwocie ......................... zł na:

- uzupełnienie wkładu mieszkaniowego,

- zakup pierwszego samodzielnego mieszkania,

- wykup mieszkania na własność,

- budowę domu,

- adaptację pomieszczeń na cele mieszkalne,

- remonty i modernizację mieszkania/domu o pow. użyt. .......,

- przystosowanie mieszkania dla osób o ograniczonej sprawności

fizycznej,

- spłatę kredytu udzielonego na cele mieszkaniowe,

- pokrycie kaucji przy zamianie mieszkania *

Pożyczkę wraz z odsetkami zobowiązuję się spłacić w ..........

ratach miesięcznych.

Oświadczam, że nie jestem obciążony(a) zobowiązaniami, które

uniemożliwiłyby mi spłatę pożyczki.

Jestem zatrudniony(a) w OR/Centrali KRUS na czas nie określony

od dnia .....................................................,

mój średni miesięczny dochód brutto wynosi ............... zł.

Na poręczycieli proponuję:

Pan(i) ......................... zam. ........................

Zatrudniony(a) na czas nie określony w KRUS, osiągający(a)

stałe dochody brutto ..................................... zł.

Pan(i) ......................... zam. ........................

Zatrudniony(a) na czas nie określony w KRUS, osiągający(a)

stałe dochody brutto ..................................... zł.

Ostatnia rata poprzednio udzielonej pożyczki została spłacona

.....................................

............................. .............................

(potwierdzenie przez (potwierdzenie przez

pracownika ds. pracowniczych) pracownika ds. finansowych)

Oświadczam, że znam treść Zakładowego Regulaminu Świadczeń

Socjalnych na cele mieszkaniowe i potwierdzam prawidłowość

wyżej podanych informacji i załączonych dokumentów.

1. ........................ 2. ........................

3. ........................ 4. ........................

.......................

(podpis wnioskodawcy)

Opinia Dyrektora OR/Centrali KRUS:

.........., dnia ........ ..............................

(pieczątka i podpis Dyrektora)

* niepotrzebne skreślić

Wzór nr 2

Warszawa ..................

OŚWIADCZENIE

W związku z prośbą Pani(a) ...................................

dotyczącą zawieszenia okresu spłaty na okres .................

z uwagi na ...................................................

Jako poręczyciele solidarnie oświadczamy, że wyrażamy zgodę na

zmianę postanowień § 2 umowy o pożyczkę mieszkaniową

dotyczącego terminu spłaty. W przypadku nieuregulowania

zobowiązania przez pożyczkobiorcę pokryjemy należną kwotę z

naszych wynagrodzeń.

1. ....................... wyrażam zgodę .....................

(podpis poręczyciela)

2. ....................... wyrażam zgodę .....................

(podpis poręczyciela)

Wzór nr 3

KS/17-....../...

UMOWA

w sprawie pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

W dniu .................... pomiędzy Prezesem Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego zwanym dalej zakładem pracy, w

imieniu którego działa Dyrektor Biura Kadr, Szkolenia i

Informacji - Leszek Kwiatkowski, a Panią/Panem ...............

zwaną/ym pożyczkobiorcą zamieszkałą/ym .......................

zatrudnioną/nym w Oddziale Regionalnym/Centrali Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ............... została

zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Decyzją Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Informacji z dnia

.............. podjętą na wniosek nr ..... Społecznej Komisji

d/s Mieszkaniowych z dnia ........... oraz na podstawie ustawy

z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

socjalnych (Dz. U. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) została

przyznana Pani/Panu ze środków zakładowego funduszu świadczeń

socjalnych zwrotna pożyczka w wysokości ................... zł

(słownie: ...................................................)

oprocentowana w wysokości ................. w stosunku rocznym

z przeznaczeniem na ..........................................

§ 2

Przyznana pożyczka wraz z odsetkami w kwocie. ............. zł

(odsetki wynoszą ...... zł w skali ...... lat) podlega spłacie

w całości w ............. ratach, poczynając od ..............

- pierwsza rata ........................... zł

- pozostałych ......... rat po ...........zł

Realizacja przyznanej pożyczki w kwocie ................... zł

nastąpi poprzez:

- dokonanie wypłaty przez Oddział Regionalny KRUS w ..........

§ 3

Pożyczkobiorca upoważnia zakład pracy (Oddział Regionalny

KRUS/Centralę KRUS) do potrącania z wynagrodzenia za pracę

oraz ze wszystkich innych przysługujących mu należności

należnych rat zgodnie z § 2 niniejszej umowy i wpłacania na

konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Bank

Gospodarki Żywnościowej S.A II Oddział Warszawa - nr 48 2030

0045 1110 0000 0079 9200

W przypadku kiedy potrącona przez zakład pracy kwota nie

stanowiłaby pełnej kwoty raty wobec określonych zgodnie z

kodeksem pracy art. 871 § 1 pkt 1 kwot wolnych od potrąceń,

pożyczkobiorca zobowiązuje się w terminie do 20 każdego

miesiąca do uregulowania na wskazane konto funduszu socjalnego

Oddziału/Centrali pozostałej kwoty raty pożyczki do pełnej jej

wysokości.

§ 4

Nie spłacona kwota pożyczki, łącznie z odsetkami i kwota

warunkowo umorzonej pożyczki staje się natychmiast wymagalna w

przypadku:

1. Rozwiązania stosunku pracy.

2. Ustania członkostwa pożyczkobiorcy w Spółdzielni

budownictwa mieszkalnego na skutek wystąpienia, wykreślenia

lub wykluczenia przed zamieszkaniem w lokalu. W tym

przypadku Spółdzielnia potrąci pożyczkobiorcy z wypłaconego

wkładu całą kwotę przelaną z Zakładowego Funduszu Świadczeń

Socjalnych i zwróci ją na rachunek funduszu zgodnie z § 3.

3. Niedostarczenia aktu notarialnego w przypadku zakupu lub

wykupu mieszkania na własność w terminie do 6 miesięcy od

dnia udzielenia pożyczki do Biura Kadr, Szkolenia i

Informacji.

§ 5

§ 4 nie stosuje się do pracowników przechodzących na emeryturę

lub rentę oraz pracowników przechodzących do innego zakładu

pracy na mocy porozumienia stron w wyniku porozumienia

pracodawców. W tym przypadku zakład pracy ustali w

porozumieniu z pożyczkobiorcą sposób spłaty i zabezpieczenia

pożyczki zgodnie z obowiązującym regulaminem świadczeń na cele

mieszkaniowe.

§ 6

Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy

pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

Pożyczkobiorca upoważnia Spółdzielnię Mieszkaniową ...........

ul. ..................... w przypadku ustania członkostwa

pożyczkobiorcy do potrącenia z wpłaconego na jego rzecz wkładu

i przekazania go na rachunek funduszu zawarty w § 3 niniejszej

umowy.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie

przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z

dn. 04.03.1994 r. (Dz. U. Nr 70 poz. 335 z późn. zm.).

§ 9

Niniejsza umowa została sporządzona w ......................

jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują:

1. pożyczkobiorca,

2. komórka socjalna Biura Kadr, Szkolenia i Informacji,

3. wydział finansowo-księgowy Centrali KRUS,

4. spółdzielnia mieszkaniowa (w przypadku pożyczki na

uzupełnienie wkładu mieszkaniowego lub budowlanego),

5. komórka finansowo-księgowa OR KRUS (w odniesieniu do

pożyczki udzielonej pracownikowi Oddziału Regionalnego).

§ 10

Jako poręczyciele pożyczki oświadczamy, że w razie nie

uregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez

wyżej wymienionego ze środków zakładowego funduszu świadczeń

socjalnych; wyrażamy zgodę jako solidarnie współodpowiedzialni

na pokrycie należnej kwoty z naszych wynagrodzeń.

Poręczyciele:

1. ......................... zam. ..........................

(imię i nazwisko

poręczyciela)

nr dow. osob. .................

wydany przez ..................

............................ ...............................

(podpis poręczyciela) (pieczęć zakładu pracy OR lub

C/KRUS, podpis i pieczątka

imienna pracownika ds.

pracowniczych OR lub C/KRUS

stwierdzającego własnoręczność

podpisu poręczyciela)

2. ......................... zam. ..........................

(imię i nazwisko

poręczyciela)

nr dow. osob. .................

wydany przez ..................

............................ ...............................

(podpis poręczyciela) (pieczęć zakładu pracy OR lub

C/KRUS, podpis i pieczątka

imienna pracownika ds.

pracowniczych OR lub C/KRUS

stwierdzającego własnoręczność

podpisu poręczyciela)

................................ ...........................

(czytelny podpis pożyczkobiorcy) (pieczęć i podpis Dyrektora

Biura Kadr, Szkolenia i

Informacji)

Wzór nr 4

....................... ............. dnia ............

(nazwisko i imię)

.......................

(adres zamieszkania)

.......................

(miejsce zatrudnienia)

ZOBOWIĄZANIE

W związku z ubieganiem się o pożyczkę mieszkaniową z

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na zakup pierwszego

samodzielnego mieszkania, niniejszym zobowiązuję się przekazać

do Biura Kadr, Szkolenia i Informacji akt notarialny

stwierdzający nabycie mieszkania w nieprzekraczalnym terminie

do 6 miesięcy od daty udzielenia pożyczki na ten cel.

W przypadku nie dotrzymania terminu przekazania aktu

notarialnego zobowiązuję się do zwrotu w całości udzielonej

pożyczki wraz z należnymi odsetkami.

.......................

(podpis wnioskodawcy)

Poręczyciele:

1. Pan/i/ ........... przyjmuję do wiadomości ..............

(podpis poręczyciela)

2. Pan/i/ ........... przyjmuję do wiadomości ..............

(podpis poręczyciela)

Wzór nr 5

................................ ......... dnia ........

(nazwisko i imię pożyczkobiorce)

................................

(miejsce zamieszkania)

................................

(miejsce zatrudnienia)

Dyrektor Biura Kadr,

Szkolenia i Informacji

C/KRUS Warszawa

WNIOSEK

W związku z moim odejściem z pracy z Oddziału

Regionalnego/Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego w .................... z dniem ...................

proszę o umożliwienie spłaty pozostałej części pożyczki

mieszkaniowej, zaciągniętej przeze mnie

na .................................... ze środków Zakładowego

Funduszu Świadczeń Socjalnych w ciągu 3 miesięcy*/6 miesięcy*

od daty rozwiązania umowy o pracę.

Niespłaconą kwotę pożyczki w wysokości .....................

zobowiązuję się spłacać w ratach miesięcznych na konto

Oddziału Regionalnego/Centrali KRUS w ........................

........................

(podpis pożyczkobiorcy)

Jako poręczyciele solidarnie oświadczamy, że wyrażamy zgodę na

zmianę § 2 umowy o pożyczkę mieszkaniową dotyczącego

okresu spłaty i wysokości rat pożyczki.

W przypadku nieuregulowania zobowiązania przez pożyczkobiorcę

pokryjemy należną kwotę z naszych wynagrodzeń.

Niniejszy wniosek traktowany jest jako załącznik do aneksu

zmieniającego warunki umowy o pożyczkę mieszkaniową.

1. Pan/i/ ............... wyrażam zgodę ......................

(podpis poręczyciela)

2. Pan/i/ ............... wyrażam zgodę ......................

(podpis poręczyciela)

* niepotrzebne skreślić