Zm.: zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania w Straży Granicznej "Instrukcji Operacyjnej Lotnictwa Straży Granicznej". - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania w Straży Granicznej "Instrukcji Operacyjnej Lotnictwa Straży Granicznej".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2009.16.104

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 108
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 30 grudnia 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania w Straży Granicznej "Instrukcji Operacyjnej Lotnictwa Straży Granicznej"*

Na podstawie art. 9 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 85, poz. 716, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540) zarządza się, co następuje:
§  1.
W Instrukcji Operacyjnej Lotnictwa Straży Granicznej stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 45 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Straży Granicznej "Instrukcji Operacyjnej Lotnictwa Straży Granicznej" zmienionego zarządzeniem nr 12 z dnia 17 lutego 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:
1)
w dziale A - Zasady ogólne:
a)
strony 1, 2, 4-9 spisu treści otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
b)
w podrozdziale 00-01-00 strony 1-3, 11 i 17 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
c)
w podrozdziale 00-02-00 strony 7-11 i 14 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia,
d)
w podrozdziale 01-01-00 strony 1, 8-10 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia,
e)
podrozdziały 01-02-00 i 01-03-00 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia,
f)
w podrozdziale 01-04-00 strony 1-3 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia,
g)
w podrozdziale 01-05-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia,
h)
w podrozdziale 02-01-00 strona 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszego zarządzenia,
i)
w podrozdziale 02-04-00 strony 1-3 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszego zarządzenia,
j)
w podrozdziale 02-05-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszego zarządzenia,
k)
podrozdział 03-09-00 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszego zarządzenia,
l)
w podrozdziale 03-12-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 12 do niniejszego zarządzenia,
m)
w podrozdziale 04-01-00 strony 1-3 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 13 do niniejszego zarządzenia,
n)
w podrozdziale 04-02-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 14 do niniejszego zarządzenia,
o)
w podrozdziale 04-03-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 15 do niniejszego zarządzenia,
p)
w podrozdziale 05-02-00 strony 1-3 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 16 do niniejszego zarządzenia,
q)
w podrozdziale 05-03-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 17 do niniejszego zarządzenia,
r)
w podrozdziale 05-05-00 strony 1 i 3 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 18 do niniejszego zarządzenia,
s)
podrozdział 05-08-00 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 19 do niniejszego zarządzenia,
t)
w podrozdziale 05-09-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 20 do niniejszego zarządzenia,
u)
podrozdziały 06-02-00 i 06-03-00 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 21 do niniejszego zarządzenia,
v)
w podrozdziale 07-01-00 strony 2-4 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 22 do niniejszego zarządzenia,
w)
w podrozdziale 07-02-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 23 do niniejszego zarządzenia,
x)
podrozdział 08-01-00 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 24 do niniejszego zarządzenia,
y)
w podrozdziale 08-02-00 strony 1-3 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 25 do niniejszego zarządzenia,
z)
w podrozdziale 08-03-00 strona 12 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 26 do niniejszego zarządzenia,

za) w podrozdziale 08-04-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 27 do niniejszego zarządzenia,

zb) w podrozdziale 08-06-00 strony 1, 3 i 4 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 28 do niniejszego zarządzenia,

zc) w podrozdziale 08-07-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 29 do niniejszego zarządzenia,

zd) w podrozdziale 09-01-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 30 do niniejszego zarządzenia,

ze) w podrozdziale 09-02-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 31 do niniejszego zarządzenia,

zf) w podrozdziale 10-01-00 strony 1 i 3 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 32 do niniejszego zarządzenia,

zg) w podrozdziale 10-02-00 strona 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 33 do niniejszego zarządzenia,

zh) w podrozdziale 11-01-00 strony 3 i 4 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 34 do niniejszego zarządzenia,

zi) podrozdział 12-09-00 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 35 do niniejszego zarządzenia,

zj) podrozdział 12-12-00 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 36 do niniejszego zarządzenia,

zk) podrozdział 14-01-00 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 37 do niniejszego zarządzenia,

zl) w podrozdziale 14-02-00 strony 1-5 i 7 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 38 do niniejszego zarządzenia,

zm) w podrozdziale 14-03-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 39 do niniejszego zarządzenia,

zn) w podrozdziale 14-04-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 40 do niniejszego zarządzenia,

zo) w podrozdziale 14-07-00 strony 2-5, 9-11, 13 i 15 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 41 do niniejszego zarządzenia,

zp) w podrozdziale 14-09-00 strony 2-5 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 42 do niniejszego zarządzenia,

zq) w podrozdziale 14-10-00 strony 3, 5, 8-11, 15, 17, 19-23 i 26 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 43 do niniejszego zarządzenia,

zr) w podrozdziale 14-11-00 strony 2, 4 i 5 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 44 do niniejszego zarządzenia,

zs) w podrozdziale 15-01 -00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 45 do niniejszego zarządzenia,

zt) podrozdział 15-03-00 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 46 do niniejszego zarządzenia,

zu) w podrozdziale 15-07-00 strona 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 47 do niniejszego zarządzenia,

zv) w podrozdziale 15-08-00 strona 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 48 do niniejszego zarządzenia,

zw) w podrozdziale 15-16-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 49 do niniejszego zarządzenia,

zx) w podrozdziale 15-24-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 50 do niniejszego zarządzenia,

zy) podrozdział 15-27-00 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 51 do niniejszego zarządzenia;

2)
w dziale D - Instrukcja szkolenia personelu:
a)
strona 2 strony tytułowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 52 do niniejszego zarządzenia,
b)
strona 3 spisu treści otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 53 do niniejszego zarządzenia,
c)
w podrozdziale 01-01-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 54 do niniejszego zarządzenia,
d)
podrozdział 01-05-00 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 55 do niniejszego zarządzenia,
e)
w podrozdziale 02-01-00 strona 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 56 do niniejszego zarządzenia,
f)
w podrozdziale 02-02-00 strony 1 i 2 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 57 do niniejszego zarządzenia,
g)
podrozdział 02-06-00 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 58 do niniejszego zarządzenia,
h)
w podrozdziale 02-07-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 59 do niniejszego zarządzenia,
i)
w oddziale 02-07-01 strony 1 i 3 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 60 do niniejszego zarządzenia,
j)
oddział 02-07-02 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 61 do niniejszego zarządzenia,
k)
w oddziale 02-07-08 strony 1, 4, 6, 7, 13, 17, 19-21, 23, 26, 32-34, 36, 47, 51, 53, 55, 56, 84, 85, 88 i 89 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 62 do niniejszego zarządzenia,
l)
oddział 02-07-10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 63 do niniejszego zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.
______

* "Instrukcja Operacyjna Lotnictwa Straży Granicznej", stanowiąca załącznik do zarządzenia nr 108 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 grudnia 2009 r. znajduje się do wglądu w Kancelarii Jawnej Biura Prawnego KGSG.