Dzienniki resortowe

NFZ.2013.91

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 91/2013/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 31 grudnia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 16/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych, wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) załącznik nr 4a do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3) załącznik nr 5 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§  2. Zarządzenie ma zastosowanie:
1) w zakresie załączników nr 1 i 2 - do wniosków składanych od dnia 1 kwietnia 2014 r.;
2) w zakresie załącznika nr 3 - do wniosków składanych od dnia 1 stycznia 2014 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR WNIOSKU

Prezesa NFZ, z dnia 29 marca 2013 r.

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR WNIOSKU

Prezesa NFZ, z dnia 29 marca 2013 r.

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR WNIOSKU

Prezesa NFZ, z dnia 29 marca 2013 r.

grafika