Zm.: zarządzenie w sprawie wewnętrznej organizacji powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2002.3.12

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 kwietnia 2002 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 kwietnia 2002 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej organizacji powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wewnętrznej organizacji powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 2, poz. 15 i Nr 3, poz. 27) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 6:
a)
w ust. 1 w pkt II dodaje się ppkt 4 w brzmieniu:

"4) obrót prawny z zagranicą";

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W każdej prokuraturze apelacyjnej tworzy się Wydział Budżetowo-Administracyjny dla załatwiania spraw związanych z wykonywaniem budżetu prokuratury apelacyjnej i podległych jej jednostek, obejmujący zakresem swojego działania sprawy: finansowo-księgowe, administracyjno-gospodarcze i socjalno-bytowe; Wydziałem tym kieruje dyrektor finansowo-administracyjny";

2)
w § 10:
a)
w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Wydziałem kierują naczelnicy wydziałów, a samodzielnymi działami i działami - kierownicy tych działów, chyba że przepisy niniejszego zarządzenia stanowią inaczej.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wydziałem do Spraw Przestępczości Zorganizowanej prokuratury okręgowej kieruje zastępca prokuratora okręgowego. W uzasadnionych wypadkach Wydziałem tym, jeżeli zakresem swego działania obejmuje on znaczną liczbę spraw, kieruje naczelnik Wydziału; w takiej sytuacji jeden z zastępców prokuratora okręgowego nadzoruje pracę Wydziału V i Wydziału VI.";

3)
w § 12 po wyrazach "rzecznika prasowego" dodaje się wyrazy "rzecznika dyscyplinarnego";
4)
w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ośrodkiem zamiejscowym prokuratury rejonowej kieruje kierownik tego ośrodka, który jednocześnie pełni funkcję zastępcy prokuratora rejonowego."

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.