Zm.: zarządzenie w sprawie warunków i trybu współpracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie przeprowadzania kontroli wymogów.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiRW.2010.7.7

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 maja 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków i trybu współpracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie przeprowadzania kontroli wymogów

Na podstawie art. 31b ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 i Nr 214, poz. 1349, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 36, poz. 197) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 55 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu współpracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie przeprowadzania kontroli wymogów (Dz. Urz. Min. Rol. Nr 10, poz. 54) w § 3:
1)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W ramach współpracy podmiotów, o których mowa w § 2 pkt 1, w zakresie działań podejmowanych zgodnie z:

1) art. 37a ust. 3a ustawy, kierownik biura powiatowego Agencji przekazuje właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii, co 10 dni, wykaz rolników zawierający numer identyfikacyjny nadany zgodnie z przepisami o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności wraz z informacją o rodzaju stwierdzonych, w ramach kontroli wymogów, niezgodności i działaniach naprawczych, wskazanych w decyzji w sprawie przyznania płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, o której mowa w art. 7 ust. 2b pkt 1 ustawy, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub płatności do krów i owiec, zgodnie z art. 37a ust. 3 pkt 2 ustawy, oraz terminie ich realizacji, ze wskazaniem przypadków, gdy realizację działań naprawczych proponuje zweryfikować poprzez kontrolę inną niż kontrola na miejscu, w tym poprzez kontrolę w oparciu o prowadzony w systemie teleinformatycznym rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych, utworzony na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;

2) art. 24 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003, kierownik biura powiatowego Agencji przekazuje właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii, co 10 dni, wykaz rolników zawierający numer identyfikacyjny nadany zgodnie z przepisami o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności wraz ze wskazaniem stwierdzonej drobnej niezgodności, w przypadku gdy proponuje zweryfikowanie informacji zawartych w oświadczeniu o zrealizowaniu działań naprawczych, o którym mowa w art. 31a ust. 10a ustawy, poprzez przeprowadzenie kontroli na miejscu.";

2)
w ust. 2 w pkt 1 uchyla się lit. d;
3)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Główny Lekarz Weterynarii w porozumieniu z Prezesem Agencji określa wzory protokołów i raportów z czynności kontrolnych w ramach kontroli wymogów oraz innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia tych kontroli.";

4)
w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przekazywanie innych dokumentów, niż wymienione w ust. 1-2, zawierających informacje umożliwiające prawidłowe przeprowadzanie kontroli wymogów;".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami administracji rządowej - rolnictwo oraz rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).