Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2004.2.17

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 maja 2004 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 31 maja 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071) - Dział VIII - (art. 221-267) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) zarządzam, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 1 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 3 stycznia 2003 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wprowadza się, co następuje:
1. W § 18 dodaje się punkt 4 w brzmieniu:

"Instrukcja wypełniania formularza sprawozdania KRUS-8 o załatwieniu skarg przez oddziały regionalne stanowi załącznik nr 9 do zarządzenia."

2. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 1 Prezesa KRUS z dnia 3 stycznia 2003 r. zmienia się treść rubryki 06 - wyrazy "na lekarza w postępowaniu orzeczniczym" zastępuje się wyrazami "na postępowanie orzecznicze".
3. Do zarządzenia nr 1 Prezesa KRUS z 3 stycznia 2003 r. dodaje się załącznik nr 9 "Instrukcja wypełniania formularza sprawozdania KRUS-8 o załatwianiu skarg przez oddziały regionalne".
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK 

"Załącznik nr 9

do zarządzenia nr 1 Prezesa KRUS

z dnia 3 stycznia 2003 r.

INSTRUKCJA

wypełniania formularza sprawozdania KRUS-8 o załatwieniu skarg przez oddziały regionalne

1. Informację opracowuje się na podstawie:

1) ewidencji przyjęć interesantów w ramach skarg i wniosków,

2) ewidencji przyjmowanych skarg.

2. Do skarg wykazywanych w wierszu 01 dotyczących świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego należy zaliczyć m.in. skargi na odmowę prawa do świadczeń, skargi na wysokość świadczenia, w tym na wysokość odsetek od nieterminowej wypłaty, wysokość zaliczek na podatek dochodowy i składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne a także sposobu i terminu wypłacania świadczeń, oraz wypłat w zbiegu, skargi na nieprawidłowe ustalanie nadpłat świadczeń.

3. Do skarg wykazywanych w wierszu 02 dotyczących świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego należy zaliczyć m. in. skargi na odmowę prawa do świadczenia, wysokość świadczenia, a także na nieterminowość wypłat, oraz nieprawidłowe ustalenie nadpłaty świadczenia

4. Do skarg wykazywanych w wierszu 03 dotyczących zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych należy zaliczyć m.in. skargi na odmowę przyznania prawa do zasiłku, oraz jego wysokość.

5. Do skarg wykazywanych w wierszu 04 dotyczących podlegania, ustania ubezpieczenia społecznego rolników i ubezpieczenia zdrowotnego oraz obowiązku opłacania składek z tytułu wymienionych ubezpieczeń należy zaliczyć m.in. skargi na błędne ustalenie obowiązku podlegania ubezpieczeniom lub ustania ww. ubezpieczeń, na błędne ustalenie wysokości składek bądź nieprawidłowe ustalenie wysokości zadłużenia, skargi osób zobowiązanych do uregulowania zaległości dłużnika oraz skargi na nieudzielanie ulgi bądź umorzenia.

6. Do skarg wykazywanych w wierszu 06 dotyczących lekarza w postępowaniu orzeczniczym należy zaliczyć m.in. nieprawidłowości w postępowaniu orzeczniczym, jak również skargi kwestionujące orzeczenia lekarza rzeczoznawcy lub komisji lekarskiej KRUS.

7. Do skarg wykazywanych w wierszu 07 zakwalifikowane do kategorii inne można zaliczyć m.in. skargi na potrącenia z wypłacanych świadczeń na poczet zaległych składek, skargi na postępowanie egzekucyjne, skargi na naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych, skargi na naruszenie ustawy o zamówieniach publicznych, skargi dot. umarzania zaległości składkowych oraz umarzania nienależnie pobranych świadczeń.

8. W dziale I rubryka 4 należy wykazywać skargi przekazane do załatwienia innym organom, właściwym do ich rozpatrzenia ze względu na przedmiot ich działalności oraz realizowanych zadań.

9. W dziale II w rubryce 6 należy wykazywać skargi na przewlekłe załatwienie sprawy, które powstały wskutek nie zachowania ustawowego terminu zawartego w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071).

10. W dziale II w rubryce 13 dotyczącej innych przyczyn powstawania skarg należy wymienić m.in. skargi na nieprawidłowości w funkcjonowaniu oddziału lub placówki terenowej KRUS, na kierownictwo jednostek organizacyjnych KRUS, niekompetentne i nieprofesjonalne zachowanie pracowników."