Dziennik resortowy

Dz.Urz.MKiDN.2012.56

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 26 października 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma

Na podstawie art. 8 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 poz. 406) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 44 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma (Dz. Urz. MKiDN Nr 8, poz. 79 oraz z 2010 r. Nr 6, poz. 55) w załączniku w § 7 wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W skład Rady powołuje się od 11 do 14 członków.";

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady, w głosowaniu jawnym.";

3) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Pracami Rady kieruje Przewodniczący. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego wybiera Rada, w głosowaniu tajnym, na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez Dyrektora.";

4) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Uzupełnienia lub zwiększenia składu Rady dokonuje Minister przez powołanie nowych członków Rady zgodnie ze wskazaniami ust. 2. Kadencja nowych członków Rady wygasa wraz z upływem kadencji Rady.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).