Dziennik resortowy

Dz.Urz.WUG.2013.2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 14 stycznia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wyższym Urzędzie Górniczym

Na podstawie art. 12 ust. 2b i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 64 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wyższym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG Nr 27, poz. 149 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 41) w § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół, który podpisują osoby wymienione w § 2 pkt 1-3, które brały udział w posiedzeniu.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716 i Nr 131, poz. 1076, z 2010 r. Nr 240, poz. 1600, z 2011 r. Nr 22, poz. 114 oraz z 2012 r. poz. 460, 908 i 951.