Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej PIAST.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2014.88

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 25 marca 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej PIAST

Na podstawie art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej PIAST (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 13, poz. 160 oraz z 2012 r. poz. 82 i 161) w załączniku § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Przedmiotem działalności Instytucji, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest:

Lp.PKDNazwa
1.01.50.ZUprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
2.03.22.ZChów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych
3.10.85.ZWytwarzanie gotowych posiłków i dań
4.10.89.ZProdukcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
5.13.30.ZWykończanie wyrobów włókienniczych
6.13.92.ZProdukcja gotowych wyrobów tekstylnych
7.14.11.ZProdukcja odzieży skórzanej
8.14.12.ZProdukcja odzieży roboczej
9.14.13.ZProdukcja pozostałej odzieży wierzchniej
10.14.14.ZProdukcja bielizny
11.14.19.ZProdukcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
12.14.31.ZProdukcja wyrobów pończoszniczych
13.14.39.ZProdukcja pozostałej odzieży dzianej
14.15.12.ZProdukcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich
15.15.20.ZProdukcja obuwia
16.16.21.ZProdukcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna
17.16.22.ZProdukcja gotowych parkietów podłogowych
18.16.23.ZProdukcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
19.16.24.ZProdukcja opakowań drewnianych
20.16.29.ZProdukcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
21.17.21.ZProdukcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
22.17.29.ZProdukcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
23.18.12.ZPozostałe drukowanie
24.18.13.ZDziałalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
25.18.14.ZIntroligatorstwo i podobne usługi
26.19.20.ZWytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
27.20.41.ZProdukcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
28.20.42.ZProdukcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
29.20.59.ZProdukcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
30.25.11.ZProdukcja konstrukcji metalowych i ich części
31.25.12.ZProdukcja metalowych elementów stolarki budowlanej
32.25.61.ZObróbka metali i nakładanie powłok na metale
33.25.62.ZObróbka mechaniczna elementów metalowych
34.25.91.ZProdukcja pojemników metalowych
35.25.92.ZProdukcja opakowań z metali
36.25.99.ZProdukcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
37.26.11.ZProdukcja elementów elektronicznych
38.26.12.ZProdukcja elektronicznych obwodów drukowanych
39.31.01.ZProdukcja mebli biurowych i sklepowych
40.31.02.ZProdukcja mebli kuchennych
41.31.03.ZProdukcja materaców
42.31.09.ZProdukcja pozostałych mebli
43.32.30.ZProdukcja sprzętu sportowego
44.32.91.ZProdukcja mioteł, szczotek i pędzli
45.32.99.ZProdukcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
46.35.11.ZWytwarzanie energii elektrycznej
47.35.14.ZHandel energią elektryczną
48.38.11.ZZbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
49.38.21.ZObróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
50.38.31.ZDemontaż wyrobów zużytych
51.38.32.ZOdzysk surowców z materiałów segregowanych
52.39.00.ZDziałalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
53.41.20.ZRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
54.43.11.ZRozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
55.43.12.ZPrzygotowanie terenu pod budowę
56.43.13.ZWykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
57.43.21.ZWykonywanie instalacji elektrycznych
58.43.22.ZWykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
59.43.29.ZWykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
60.43.31.ZTynkowanie
61.43.32.ZZakładanie stolarki budowlanej
62.43.33.ZPosadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
63.43.34.ZMalowanie i szklenie
64.43.39.ZWykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
65.43.91.ZWykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
66.43.99.ZPozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
61.46.19.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
68.46.23.ZSprzedaż hurtowa żywych zwierząt
69.46.42.ZSprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
70.46.51.ZSprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
71.46.66.ZSprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
72.46.71.ZSprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
73.46.77.ZSprzedaż hurtowa odpadów i złomu
74.47.11.ZSprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
75.47.19.ZPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych sklepach
76.47.59.ZSprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
77.47.64.ZSprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
78.47.71.ZSprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
79.47.72.ZSprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
80.47.91.ZSprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
81.47.99.ZPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
82.49.41.ZTransport drogowy towarów
83.55.20.ZObiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
84.55.30.ZPola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
85.55.90.ZPozostałe zakwaterowanie
86.56.10.ARestauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
87.56.21.ZPrzygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
88.56.29.ZPozostała usługowa działalność gastronomiczna
89.56.30.ZPrzygotowywanie i podawanie napojów
90.62.01.ZDziałalność związana z oprogramowaniem
91.62.02.ZDziałalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
92.62.03.ZDziałalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
93.62.09.ZPozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
94.63.11.ZPrzetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
95.81.29.ZPozostałe sprzątanie
96.85.59.ANauka języków obcych
97.85.59.BPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
98.85.60.ZDziałalność wspomagająca edukację
99.93.11.ZDziałalność obiektów sportowych
100.93.21.ZDziałalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
101.93.29.ZPozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
102.95.24.ZNaprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
103.95.29.ZNaprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
104.96.09.ZPozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.