Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2013.55

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 stycznia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych

Na podstawie art. 19 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. -Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. 1
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 95, 155 i 168) w § 1 w pkt 15 lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru części miasta Kraków w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście, którą obejmuje dzielnica pomocnicza I,

– II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego z obszaru części miasto Kraków w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście, którą obejmuje dzielnica pomocnicza I, sprawy o wykroczenia i wykroczenia skarbowe z obszaru części miasta Kraków w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście oraz gmin Iwanowice, Michałowice, Skała i Sułoszowa, a także sprawy z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie przekazane na mocy przepisów wydanych na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.) oraz sprawy określone w art. 115-119 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.),

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru części miasta Kraków w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście oraz gmin Iwanowice, Michałowice, Skała i Sułoszowa,

– IV Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z części miasta Kraków w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Krowodrza i Śródmieście oraz z obszaru właściwości sądów rejonowych w Oświęcimiu i Wadowicach,

– V Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, z wyłączeniem części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Krowodrza, dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, z wyłączeniem części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście oraz w Chrzanowie, Myślenicach, Olkuszu i Wieliczce,

- VI Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru części miasta Kraków w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście, którą obejmują dzielnice pomocnicze II i III, oraz gmin Iwanowice, Michałowice, Skała i Sułoszowa,

- VII Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów - sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości sądów okręgowych w Kielcach, Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie,

- VIII Wydział Gospodarczy - sprawy upadłościowe i naprawcze z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie,

- IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Słomnikach - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Iwanowice, Michałowice i Słomniki,

- XI Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów rejonowych dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Krowodrza, dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Nowa Huta, dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie,

- XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Nowym Sączu i Tarnowie oraz sądów rejonowych dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, z wyłączeniem części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Krowodrza, dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, z wyłączeniem części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Nowa Huta, dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, z wyłączeniem części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście oraz w Chrzanowie, Myślenicach, Olkuszu, Oświęcimiu, Wadowicach i Wieliczce z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie,

- XIV Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego, z wyłączeniem spraw o wykroczenia skarbowe, z obszaru części miasta Kraków w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście, którą obejmują dzielnice pomocnicze II i III, oraz gmin Iwanowice, Michałowice, Skała i Sułoszowa, a także sprawy przekazane Sądowi Rejonowemu dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie w trybie art. 36 k.p.k.,

- XV Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Miechowie - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru gmin Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice, Słaboszów i Słomniki,

- XVI Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Miechowie - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru gmin Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice, Słaboszów i Słomniki,

- XVII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Miechowie - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru gmin Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice, Słaboszów i Słomniki,

- XVIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Miechowie - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice i Słaboszów,"

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2013 r.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 41, poz. 251, Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 205, poz. 1364, z 2011 r. Nr 109, poz. 627, Nr 126 poz. 714 i Nr 203, poz. 1192 oraz z 2012 r. poz. 637, 672 i 1544.

1 § 1 zmieniony przez § 4 zarządzenia z dnia 26 marca 2013 r. (Dz.Urz.MS.13.173) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2013 r.