Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Rady Celno-Akcyzowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2006.11.79

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 września 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 8 września 2006 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Rady Celno-Akcyzowej

Na podstawie art. 1g ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1399 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Finansów nr 15 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie utworzenia Rady Celno-Akcyzowej (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 7, poz. 43 oraz z 2005 r. Nr 3, poz. 25 i Nr 7, poz. 72) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład Rady wchodzą:

1) Pan Wojciech Januszko - przewodniczący Rady;

2) Pan Jan Brodziński - członek Rady;

3) Pan Jan Buczek - członek Rady;

4) Pan Wiesław Czyżowicz - członek Rady;

5) Pan Artur Dziechciarski - członek Rady;

6) Pan Józef Gębaczka - członek Rady;

7) Pani Violetta Małgorzata Gut - członek Rady;

8) Pan Rafał Iniewski - członek Rady;

9) Pan Stefan Kamiński - członek Rady;

10) Pan Artur Kuś - członek Rady;

11) Pan Roman Miłaszewski - członek Rady;

12) Pani Halina Pupacz - członek Rady;

13) Pan Andrzej Ręgowski - członek Rady;

14) Pan Andrzej Sierociński - członek Rady;

15) Pan Jerzy Skiba - członek Rady;

16) Pan Stanisław Tytoń - członek Rady;

- reprezentujący środowiska gospodarcze oraz instytucje naukowe."

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908).