Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Międzychodzie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2004.1.28

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2004 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 19 września 2003 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Międzychodzie

Na podstawie § 7 ust. 2 Statutu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 marca 1994 r. w sprawie nadania statutu Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 33, poz. 120), zarządzam, co następuje:
§  1.
W Zarządzeniu Nr 60 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 25 maja 1993 r. w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Międzychodzie, zmienionym zarządzeniami: Nr 195 z dnia 27 czerwca 1997 r. oraz Nr 155 z dnia 16 grudnia 1998 r., wprowadza się następującą zmianę:
1.
W § 1 ust. 3 skreśla się pkt 1.
2.
Pozostałe pkt-y otrzymują odpowiednio numerację 1-5.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 r.