Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Nowym Dworze Mazowieckim.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2004.1.24

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 sierpnia 2003 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 25 sierpnia 2003 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Nowym Dworze Mazowieckim

Na podstawie § 7 ust. 2 Statutu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 marca 1994 r. w sprawie nadania statutu Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 33, poz. 120), zarządzam, co następuje:
§  1.
W Zarządzeniu Nr 149 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 18 sierpnia 1993 r. w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Nowym Dworze Mazowieckim, zmienionym zarządzeniami: Nr 40 z dnia 5 grudnia 1996 r. oraz Nr 116 z dnia 15 grudnia 1998 r., wprowadza się następującą zmianę:
1.
W § 2 ust. 1 skreśla się pkt 5.
2.
Dotychczasowy pkt 6 otrzymuje oznaczenie pkt 5.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.