Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Siemiatyczach.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2005.1.23

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 3 listopada 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Siemiatyczach

Na podstawie § 7 ust. 2 Statutu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 marca 1994 r. w sprawie nadania statutu Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. z 1994 r., Nr 33, poz. 120), zarządzam, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 129 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 18 sierpnia 1993 r. w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Siemiatyczach, zmienionym zarządzeniami: Nr 45 z dnia 21 lutego 1997 r., Nr 69 z dnia 15 grudnia 1998 r. wprowadza się następującą zmianę:

§ 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"Placówka Terenowa działa na obszarze gmin:

1) Drohiczyn,

2) Dziadkowice,

3) Grodzisk,

4) Mielnik,

5) Milejczyce,

6) Nurzec Stacja,

7) Siemiatycze,

8) Perlejewo."

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.