Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Wieruszowie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2002.1.43

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2002 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 27 listopada 2001 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Wieruszowie.

Na podstawie § 7 ust. 2 Statutu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 marca 1994 r. w sprawie nadania Statutu Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 33, poz. 120) zarządza się, co następuje:
§  1.
W Zarządzeniu Nr 2 Prezesa KRUS z dnia 25 stycznia 2000 r. w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Wieruszowie, wprowadza się następującą zmianę:

W § 1 ust. 3 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: "Lututów m. i gm.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2002 r.