Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia w Wolbromiu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2005.2.2

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 23 lutego 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Wolbromiu

Na podstawie § 7 ust. 2 Statutu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 marca 1994 r. w sprawie nadania statutu Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 33, poz. 120), zarządzam, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 27 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 8 marca 1994 r. w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Wolbromiu, zmienionym zarządzeniami: Nr 148 z 27 czerwca 1997 r., Nr 217 z 16 grudnia 1998 r., wprowadza się następującą zmianę:

§ 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"Placówka Terenowa działa na obszarze gmin:

1) Pilica,

2) Wolbrom,

3) Żarnowiec,

4) Bukowno,

5) Chrzanów,

6) Klucze,

7) Olkusz,

8) Sławków."

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2005 r.