Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2013.56

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 55
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 31 grudnia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej "Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów"

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 42 Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej "Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów" (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 10, poz. 47, z 2011 r. Nr 8, poz. 34 oraz z 2013 r. poz. 2) w statucie Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, stanowiącym załącznik do zarządzenia, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 uchyla się ust. 3;
2) w § 7:
a) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) Biuro Bezpieczeństwa Teleinformatycznego;",

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Biuro Ochrony;".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.