Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MC.2012.2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
z dnia 27 grudnia 2011 r.
zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej - Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej - Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 4, poz. 12, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Tworzy się państwową jednostkę budżetową - Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.";

2) uchyla się § 2;
3) uchyla się załącznik do zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. z 2008 r. Nr 9, poz. 43 i 45, z 2009 Nr 1, poz. 5 i Nr 8, poz. 44, z 2010 r. Nr 10, poz. 46 oraz z 2011 r. Nr 9, poz. 46.