Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej - Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2009.8.44

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 25
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 1 lipca 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej - Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej - Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 4, poz. 12 i Nr 9, poz. 43 i 45 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 5) w załączniku "Statut Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji" § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Centrum realizuje zadania w zakresie informatyzacji i teleinformatyki:

1) powierzone, w drodze decyzji, przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i pozostające w jego właściwości, lub

2) przekazane do realizacji w ramach resortu spraw wewnętrznych i administracji, po uzyskaniu, w drodze decyzji, akceptacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505, oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666.