Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2010.11.50

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 października 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 60
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 13 października 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i zakresu działania Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234 poz. 1997, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 85, poz. 716, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz.1108 i Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 68 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 września 2009 r. w sprawie utworzenia, organizacji i zakresu działania Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu zmienionego zarządzeniem nr 107 z dnia 30 grudnia 2009 r. i nr 14 z dnia 25 lutego 2010 r. w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 40 dodaje się § 41 i 42 w brzmieniu:

"§ 41. 1. W celu podkreślenia zasług funkcjonariuszy, pracowników i absolwentów Ośrodka oraz innych osób w związku z wniesieniem szczególnego wkładu w utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia, a także w dowód uznania za zaangażowanie w służbie i wysokie wyniki w szkoleniu, komendant Ośrodka na wniosek Kapituły nadaje odznakę pamiątkową Ośrodka.

2. Wzór odznaki, o której mowa w ust. 1, zasady jej nadawania oraz skład Kapituły określa komendant Ośrodka w formie decyzji.

§ 42. 1. Absolwenci Ośrodka, będący funkcjonariuszami w służbie przygotowawczej lub stałej, mogą nosić odznakę absolwenta szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej.

2. Wzór i opis odznaki absolwenta szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej określa załącznik nr 1 do statutu.";

2) załącznik nr 1 do statutu otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. Komendant Ośrodka w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia wyda decyzję, o której mowa w § 41 ust. 2 załącznika do zarządzenia, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR ODZNAKI ABSOLWENTA

W ZAKRESIE SZKOŁY PODOFICERSKIEJ

grafika

Odznaka w całości jest w kolorze srebnym. Stanowi ją stylizowany miecz, którego głownią jest słup graniczny opleciony gałązką dębową. Cztery listki w lewo od słupa oraz dwa w prawo. Na słupie w centrum nałożony jest orzeł w koronie. Podstawę odznaki stanowi rękojeść miecza, na którą nałożono wstęgę w kształcie półkola z napisem "SZKOŁA PODOFICERSKA". Wysokość napisu 4 mm. Na jelcu miecza znajduje się monogram "OSS SG" wysokość 4 mm.

Wymiary odznaki:

Wysokość 40 mm

Szerokość 35 mm

Wysokość napisu "SZKOŁA PODOFICERSKA" - 4 mm

wysokość monogramu "OSS SG" - 4 mm