Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2009.2B.140

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 września 2008 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 3 września 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy oraz zakresu udzielonych pełnomocnictw dla Dyrektora Oddziału

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291) oraz § 5 ust. 4 zarządzenia nr 10 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie nadania statutu Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. Urz. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 10, poz. 12) zarządzam, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 51 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 25 maja 1992 r. w sprawie utworzenia Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy oraz zakresu udzielonych pełnomocnictw dla Dyrektora Oddziału, zmienionym zarządzeniami Prezesa KRUS: Nr 239 z dnia 27 czerwca 1997 r., Nr 50 z dnia 15 grudnia 1998 r. i Nr 137 z dnia 18 sierpnia 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

"1. Oddziałem regionalnym kieruje dyrektor oddziału przy pomocy zastępców dyrektora i głównego księgowego.

2. Dyrektor i pracownicy oddziału regionalnego wydają decyzje w ramach imiennych upoważnień udzielonych przez Prezesa Kasy.

3. Główni księgowi działają w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnień wydanych przez Prezesa Kasy.

4. Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Oddziału Regionalnego KRUS w Bydgoszczy oraz podległych placówek określa Prezes Kas w regulaminie organizacyjnym oddziału."

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

"Gospodarkę finansową oddziału regionalnego określa ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. z 2005 r. Nr 68, poz. 599)."

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania