Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia oddziałów inwestycji i remontów w sądach wojewódzkich.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.1985.6.35

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 września 1985 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 23 sierpnia 1985 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia oddziałów inwestycji i remontów w sądach wojewódzkich

Na zasadzie § 94 ust. 2 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 1950 r. - Tymczasowy regulamin dla sądów wojewódzkich i rejonowych w sprawach administracji i nadzoru (Zbiór resortowych aktów prawnych Ministerstwa Sprawiedliwości z 1973 r. tom II, poz. 1 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
§  1.
W § 1 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 1975 r. w sprawie utworzenia oddziałów inwestycji i remontów w sądach wojewódzkich (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 1975 r. Nr 4, poz. 35 i z 1978 r. Nr 5, poz. 23) wprowadza się następujące zmiany:
1)
skreśla się pkt 5;
2)
dotychczasowe punkty 6-13 oznacza się jako punkty 5-12.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1986 r.