Dziennik resortowy

Dz.Urz.MKiDN.2013.26

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 1 lipca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i nadania statutu placówce doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych

Na podstawie art. 5 ust. 3c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W Statucie Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 19 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu placówce doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych (Dz. Urz. MKiDN Nr 3, poz. 40 oraz z 2010 r. Nr 1, poz. 6) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 1. Do obowiązkowych zadań Centrum należy:

1) przygotowywanie programów doskonalenia zawodowego oraz opracowywanie i publikacja materiałów informacyjnych i edukacyjnych;

2) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli;

3) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów w zakresie zarządzania oświatą;

4) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli-doradców metodycznych;

5) wspieranie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń;

6) wspieranie inicjatyw nauczycieli oraz wspomaganie samokształcenia i doskonalenia zawodowego;

7) diagnozowanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego;

8) opracowywanie, we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny, priorytetów doskonalenia zawodowego;

9) współpraca w zakresie doskonalenia zawodowego z partnerami krajowymi i zagranicznymi;

10) organizowanie szkoleń dla kandydatów na ekspertów komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych awansu zawodowego nauczycieli, prowadzonych zgodnie z przepisami w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy.

2. Centrum może realizować również następujące zadania:

1) inicjowanie i prowadzenie działalności koncepcyjno-badawczej, dotyczącej zakresu i sposobu organizowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół artystycznych, służącej diagnozowaniu oraz prognozowaniu kierunków rozwoju dziedziny objętej zakresem realizowanej działalności;

2) organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - konsultantów;

3) wnioskowanie do Ministra propozycji rozwiązań legislacyjnych w zakresie realizowanej działalności.

3. Centrum wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1 i 2, w szczególności poprzez:

1) prowadzenie form doskonalenia, w tym seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń;

2) udzielanie konsultacji;

3) upowszechnianie przykładów dobrej praktyki.

4. Centrum może wykonywać inne zadania z zakresu doskonalenia zawodowego zlecone i finansowane przez Ministra.

5. Centrum za zgodą Ministra może prowadzić kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli.";

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Dyrektor przedstawia Ministrowi:

1) plan pracy Centrum na kolejny rok szkolny, w terminie do dnia 31 lipca poprzedniego roku szkolnego;

2) sprawozdanie z realizacji planu pracy za dany rok kalendarzowy, w terminie do dnia 30 września następnego roku szkolnego;

3) plany i sprawozdania finansowe, zgodnie z odrębnymi przepisami.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).