Zm.: zarządzenie w sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw stosunków polsko-żydowskich. - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw stosunków polsko-żydowskich.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2007.3.80

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 sierpnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1
z dnia 9 sierpnia 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw stosunków polsko-żydowskich

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2) oraz w związku z § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 131, poz. 920) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 3 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw stosunków polsko-żydowskich (Dz. Urz. Min. Spraw. Zagr. Nr 1 poz. 3) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. 1. Pełnomocnik podlega bezpośrednio Ministrowi Spraw Zagranicznych.

2. Minister Spraw Zagranicznych nadzoruje, kontroluje i kieruje działalnością Pełnomocnika.

3. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Sekretariat Ministra.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 131, poz. 920).

2) Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.