Dziennik resortowy

Dz.Urz.MEN.2007.1.7

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 lipca 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/2007
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 20 lipca 2007 r.
zmieniające zarządzenie Nr 12/2007 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 30 - Oświata i wychowanie

Na podstawie § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 116, poz. 784, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 12/2007 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 30 - Oświata i wychowanie w § 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) Dyrektora Centrum Informatycznego Edukacji;".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.