Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.1989.2.13

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 kwietnia 1989 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 13 kwietnia 1989 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wynagrodzenia przysługującego Instytutowi Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie za wykonanie ekspertyzy

Na podstawie art. 10 ust. 3 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 49, poz. 445 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W § 1 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 1983 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia przysługującego Instytutowi Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie za wykonanie ekspertyzy (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 6, poz. 35 i z 1985 r. Nr 6, poz. 28) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się wynagrodzenie przysługujące Instytutowi Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie za wykonanie ekspertyzy w wysokości 2.000 zł za godzinę pracy pracownika zatrudnionego przy wykonywaniu ekspertyzy".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.