Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia sposobu sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (czyli Wewnętrzny Kodeks Leśny Handlowy).

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2008.6.44

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 czerwca 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 36
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 14 maja 2008 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 52A dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 30 października 2007 r. (znak: OM-906-1-349/07) w sprawie ustalenia sposobu sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (czyli WEWNĘTRZNY KODEKS LEŚNY HANDLOWY)

OM-906-1-294/08

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe1, w wykonaniu zadania dyrektora generalnego Lasów Państwowych, określonego w § 8, ust. 1, pkt 5 Statutu2 zarządzam, co następuje.

§  1.
W zarządzeniu dyrektora generalnego Lasów Państwowych nr 52A z 31 października 2007 r. (znak:OM-906-1-349/07) w sprawie ustalenia sposobu sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (czyli Wewnętrzny Kodeks Leśny Handlowy) wprowadza się zmiany.

1. § 20, pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Dyrektor generalny Lasów Państwowych w sprawie ceny dolnej i górnej wydaje stosowną decyzję".

2. § 27, pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Partia drewna przeznaczona do sprzedaży w aplikacji "e-drewno", która nie znalazła nabywcy w licytacji elektronicznej, może być:

1) wyłączana ze sprzedaży w danym roku, jeżeli drewno to nie musi być pozyskane ze względu na uwarunkowania przyrodnicze i inne stany faktyczne (np. ze względu na konieczność pozyskania drewna trudno zbywalnego ze względu na cięcia rębne, wykonywane na danej powierzchni);

2) poddana, za zgodą dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, sprzedaży w trybie zaproszenia do negocjacji bezpośrednich z klientami zewnętrznymi (gotowymi do podjęcia takich negocjacji) z tym, że:

a) negocjacje takie prowadzi komisja trzyosobowa, powoływana na mocy decyzji, odpowiednio przez nadleśniczego lub kierownika zakładu;

b) należy dążyć do tego, by ww. negocjacje miały charakter zbiorowy, tj. by uczestniczyli w nich wszyscy potencjalni nabywcy drewna trudno zbywalnego;

c) z negocjacji jest sporządzany protokół, wymagający zatwierdzenia przez nadleśniczego lub kierownika zakładu;

3) po pozyskaniu, zbyta do zakładu LP po cenach ustalanych przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, z odpowiednim uwzględnieniem uregulowań podrozdziału III.

§  2.
W załączniku nr 13 do ww. zarządzenia pkt 10, § 8 otrzymuje brzmienie:

"Cenę wyjściową i cenę minimalną ustala organizator licytacji".

§  3.
Naczelnika Wydziału Marketingu i Promocji Produktów Leśnych w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych zobowiązuje się do doprowadzenia do umieszczenia, bez zbędnej zwłoki, na stronie Portalu Leśno-Drzewnego ujednoliconego tekstu zarządzenia nr 52A dyrektora generalnego Lasów państwowych z 31 października 2007 r. (znak: OM-906-1-349/07) w sprawie ustalenia sposobu sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (czyli Wewnętrzny Kodeks Leśny Handlowy).
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem umieszczenia jednolitego tekstu, o którym mowa w § 1 i 2, na stronie Portalu Leśno-Drzewnego.
______

1 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z 18 maja 1994 r.; w § 6 Statutu Lasów Państwowych ustanowiono, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, dyrektor generalny Lasów Państwowych wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

2 W § 8, ust. 1, pkt 5 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe określono, że "dyrektor generalny Lasów Państwowych ustala w szczególności (...) zasady sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe.